Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych odstępstw na mocy dyrektywy Rady 96/49/WE w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 443) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41

Strona 1 z 5
8.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/41

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych odstępstw na mocy dyrektywy Rady 96/49/WE w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 443)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/180/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Kilka Państw Członkowskich powiadomiło o chęci przyjęcia odstępstw. Komisja przebadała powiadomienia pod kątem ich zgodności z warunkami określonymi w art. 6 ust. 9, 11 i 14 dyrektywy 96/49/WE i je zaaprobowała. Państwa Członkowskie, o których mowa, powinny być zatem upoważnione do przyjęcia tych odstępstw.

uwzględniając dyrektywę Rady 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 6 ust. 9, 11 i 14,

(5)

Przy tej okazji uważa się, że wskazane jest zebranie wszystkich dotychczas przyjętych odstępstw w jednym dokumencie. Należy zatem uchylić i zastąpić decyzję 2003/627/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Na podstawie art. 6 ust. 9 dyrektywy 96/49/WE Państwa Członkowskie muszą zawczasu poinformować Komisję o swoich odstępstwach, po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2002 r. lub do dwóch lat od ostatniej daty zastosowania zmienionej wersji Załącznika do dyrektywy.

(7)

W celu uzyskania pewności, że sytuacja odstępstw jest regularnie aktualizowana, Komisja proponuje zbiorczą aktualizację wszystkich istniejących odstępstw co najmniej co pięć lat.

(2)

Niektóre Państwa Członkowskie poinformowały Komisję do dnia 31 grudnia 2002 r. o chęci przyjęcia odstępstw od dyrektywy 96/49/WE. Decyzją 2003/627/WE z dnia 20 sierpnia 2003 r. upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 96/49/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (2) Komisja zezwoliła na przyjęcie przez te Państwa Członkowskie odstępstw wymienionych w załącznikach I i II do wyżej wymienionej decyzji.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Przewozu Niebezpiecznych Towarów ustanowionego na mocy art. 9 dyrektywy Rady 94/55/WE (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Dyrektywa Komisji 2003/29/WE (3) zmieniła Załącznik do dyrektywy 96/49/WE. Na mocy dyrektywy 2003/29/WE Państwa Członkowskie musiały wprowadzić w życie ustawodawstwo krajowe nie później niż do dnia 1 lipca 2003 r., przy czym ostatnim terminem, o którym mowa w art.6 ust. 9 dyrektywy 96/49/WE, był dzień 30 czerwca 2003 r.

Państwa Członkowskie wymienione w załączniku I są upoważnione do wdrażania odstępstw przedstawionych w załączniku I dotyczących kolejowego transportu niewielkich ilości niektórych towarów niebezpiecznych na swoim terytorium.

(1) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/110/WE (Dz.U. L 365 z 10.12.2004, str. 24). (2) Dz.U. L 217 z 29.8.2003, str. 67. (3) Dz.U. L 90 z 8.4.2003, str. 47.

Derogacje te są stosowane bez dyskryminacji.

(4) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/111/WE (Dz.U. L 365 z 10.12.2004, str. 25).

L 61/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2005

Artykuł 2 Państwa Członkowskie wymienione w załączniku II są upoważnione do wdrażania odstępstw przedstawionych w załączniku II dotyczących, po pierwsze, transportu po wyznaczonych szczególnych trasach na ich terytorium towarów niebezpiecznych stanowiących część określonego procesu przemysłowego o charakterze lokalnym i ściśle kontrolowanego w jasno określonych warunkach i, po drugie, lokalnego transportu towarów niebezpiecznych na krótkich odcinkach w okolicach portów, lotnisk i terenów przemysłowych. Artykuł 3 Decyzja 2003/627/WE zostaje uchylona.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 51 z 20058.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L61 - 48 z 20058.3.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE z dnia 1 marca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka znanych jako loins (pozycja HS ex 16.04)

 • Dz. U. L61 - 37 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG oraz 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, iż Słowenia jest wolna od brucelozy (B. melitensis) i enzootycznej białaczki bydła oraz, iż Słowacja jest wolna od gruźlicy i brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 483) (1)

 • Dz. U. L61 - 31 z 20058.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 1 marca 2005 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2005 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego, oraz krajowych programów monitorowania na rok 2006 (1)

 • Dz. U. L61 - 28 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509) (1)

 • Dz. U. L61 - 25 z 20058.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata od 2007 do 2009, w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L61 - 20 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli

 • Dz. U. L61 - 4 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L61 - 3 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.