Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 65 POZ 26

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, reprezentowaną przez Rząd Ukrainy, w sprawie przedłużenia i zmiany Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi z 1993 r.

Data ogłoszenia:2005-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 65 POZ 26

Strona 1 z 2
L 65/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2005

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, reprezentowaną przez Rząd Ukrainy, w sprawie przedłużenia i zmiany Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi z 1993 r. A. List od Rady Unii Europejskiej Szanowny Panie, Mam zaszczyt odnieść się do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi z 1993 r., ostatnio zmienionej porozumieniem w formie wymiany listów podpisanym dnia 19 grudnia 2000 r. (zwanej dalej „Umową”). 1. Zgodnie z jej art. 20 ust. 1, Umowa obowiązuje jedynie do dnia 31 grudnia 2004 r. . Wspólnota Europejska proponuje przedłużenie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem następujących zmian i warunków: 1.1. Załącznik I do Umowy zawierający wykaz wyrobów, o których mowa w art. 1 Umowy oraz zawierający kategorie i opisy towarów odnośnie do produktów włókienniczych zostaje zastąpiony załącznikiem I do rozporządzenia (EWG) 3030/93 (1). Bez uszczerbku dla ogólnych zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej, opisy produktów mają charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ produkty objęte każdą kategorią są określone w tym załączniku kodami CN. Jeżeli przed kodem CN znajduje się symbol „ex”, wyroby objęte każdą kategorią są określone kodem CN i zakresem odpowiedniego opisu. 1.2. 1.3. Uchyla się art. 2 ust. 1 zdanie drugie oraz przepisy tytułu III protokołu A. art. 20 ust. 1 zdanie drugie Umowy otrzymuje brzmienie:


„Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 r.” 1.4. W art. 20 ust. 1 dodaje się następujące zdanie:

„Następnie obowiązywanie wszystkich postanowień niniejszej Umowy zostaje automatycznie przedłużone na kolejny rok do dnia 31 grudnia 2006 r., chyba że jedna ze Stron powiadomi drugą przynajmniej na 6 miesięcy przed 31 grudnia 2005 r., że nie zgadza się na to przedłużenie.” 1.5. Wysokość stawek celnych stosowanych przez Ukrainę w przypadku wywozu produktów pochodzenia WE określonych w działach 50–63 systemu zharmonizowanego nie przekracza wysokości stawek określonej w wymianie listów podpisanej dnia 19 grudnia 2000 r. 2. Jeżeli Ukraina zostanie członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) przed datą wygaśnięcia Umowy, porozumienia i zasady WTO są stosowane od daty przystąpienia Ukrainy do WTO. 3. Byłbym zobowiązany, gdyby był Pan uprzejmy potwierdzić zgodę Pańskiego Rządu na powyższą propozycję. Jeśli to nastąpi, niniejszy list oraz Pański list wyrażający zgodę będą stanowiły porozumienie w formie wymiany listów, które wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym strony poinformują się wzajemnie o ukończeniu niezbędnych wewnętrznych procedur prawnych. W międzyczasie porozumienie będzie stosowane tymczasowo od dnia 1 stycznia 2005 r. na zasadzie wzajemności. Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego poważania.

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1). ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr

11.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/27

Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait ą Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselÿ, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Magÿmula fi Brussel, Gedaan te Brussel, Sporzÿdzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den Вчинено в м.

Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar За Європейське Спiвтовариство

L 65/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 65 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 35 z 200511.3.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L65 - 34 z 200511.3.2005

  Decyzja Rady 2005/199/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Albanii dotyczącej udziału Republiki Albanii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L65 - 33 z 200511.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. uchylająca decyzję 2004/440/WE przyjmującą środek przejściowy dla niektórych zakładów z sektora mleka na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 519) (1)

 • Dz. U. L65 - 30 z 200511.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. zatwierdzająca plan działania technicznego na 2005 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 531)

 • Dz. U. L65 - 25 z 200511.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Ukrainą dotyczącego przedłużenia i zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L65 - 24 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L65 - 23 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L65 - 22 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L65 - 21 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L65 - 20 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L65 - 19 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L65 - 18 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L65 - 16 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L65 - 8 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L65 - 7 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L65 - 4 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L65 - 3 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L65 - 1 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.