Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 65 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. zatwierdzająca plan działania technicznego na 2005 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 531)

Data ogłoszenia:2005-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 65 POZ 30

L 65/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 marca 2005 r. zatwierdzająca plan działania technicznego na 2005 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 531) (2005/197/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) 96/411 z dnia 25 czerwca 1996 r., w sprawie usprawnienia wspólnotowych statystyk rolnych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2)

dla wszelkich badań gospodarstw rolnych i zarazem napotykają poważne trudności w większości Państw Członkowskich, stanowią główny obszar rocznego planu działania.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Na mocy decyzji 96/411/WE Komisja corocznie określa plan działania technicznego dla statystyk rolnych. Na mocy decyzji 96/411/WE Wspólnota wnosi wkład do kosztów poniesionych przez Państwa Członkowskie w przystosowaniach krajowych systemów statystyk rolnych, bądź do kosztów na prace przygotowawcze związane z nowymi lub wzrastającymi potrzebami, które są częścią planu działania technicznego. Konieczne jest usprawnienie informacji na temat struktury gospodarstw rolnych w celu wdrożenia związanych z tym polityk wspólnotowych. Istnieje potrzeba, aby ujednolicić system statystyk rolnych i kontynuować prace wspierane w poprzednich planach działania. Tym razem rejestry statystyczne gospodarstw rolnych, które są warunkiem wstępnym

Artykuł 1 Zatwierdza się plan działania technicznego na 2005 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (TAPAS 2005), zgodnie z Załącznikiem. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2005 r. W imieniu Komisji,

Joaquín ALMUNIA

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 787/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 138, 30.4.2004, str. 12).

11.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/31

ZAŁĄCZNIK PLAN DZIAŁANIA TECHNICZNEGO NA 2005 R. W CELU USPRAWNIENIA STATYSTYK ROLNYCH (TAPAS 2005) Środki objęte planem działania technicznego na 2005 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych służą do rozwinięcia lub usprawnienia statystyk w następujących obszarach: a) rejestry statystyczne gospodarstw rolnych; b) badania małych gospodarstw rolnych (badania małych jednostek). Komisja wniesie wkład finansowy do projektów rozwijanych w ramach tych środków, który nie przekroczy kwot określonych w tabeli A dla każdego Państwa Członkowskiego. Środki zaproponowane przez Państwa Członkowskie obejmują: 1) Rejestry statystyczne gospodarstw rolnych Dostępność zaktualizowanego rejestru gospodarstw rolnych jest podstawą dla spójnego i zintegrowanego systemu statystyk rolnych oraz, jeżeli będzie skoordynowany z krajowymi rejestrami działalności gospodarczej, dla narzędzia wspierającego zintegrowanie informacji rolnych z informacjami pochodzącymi z innych sektorów. Zawierający sprawdzone informacje rejestr jest podstawą dla doboru próby. Jeżeli jest kompletny i zawiera odpowiednie informacje, może pozwolić na skuteczny dobór próby z podziałem na, przykładowo, rozmiar, rodzaj działalności oraz lokalizację. Mógłby nawet przyczynić się do zakwestionowania opłacalności pełnych spisów rolnych. Rejestry wnoszą również użyteczne dane demograficzne na temat gospodarstw rolnych. Zharmonizowany rejestr mógłby również otworzyć drogę do unijnego doboru próby i badań, udostępniając wiarygodne dane szacunkowe na szczeblu UE oraz znacząco zmniejszając obciążenie respondentów. 2) Badania małych jednostek Małe jednostki są istotne z punktu widzenia ich liczby i udziału w produkcji rolnej, w szczególności w nowych Państwach Członkowskich. W niektórych z tych państw małe jednostki nie zawsze są odpowiednio reprezentowane w badaniach rolnych i może to prowadzić do wykluczenia dużej liczby jednostek zaangażowanych w produkcję płodów rolnych. W ramach działań TAPAS 2005 obejmujących małe jednostki Eurostat oczekuje informacji między innymi w następujących kwestiach: Jak należy definiować małe jednostki Jaki powinien być minimalny próg, aby włączyć tego typu jednostki do rejestrów statystycznych gospodarstw rolnych Do jakiego stopnia należy objąć badaniem małe jednostki włączone do rejestrów (z punktu widzenia częstości, cech)

L 65/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2005

Tabela A PLAN DZIAŁANIA TECHNICZNEGO NA 2005 R. UE 25 Maksymalny wkład finansowy Wspólnoty do poniesionych wydatków

(w tysiącach euro) Państwo Rejestr gospodarstwa rolnego Małe jednostki Ogółem

CZ DE EE IT CY LV LT HU AT PL PT SI SK UK Ogółem

60 000 243 000 53 856 311 440 42 000 64 069 18 083 9 000 29 700 446 639 45 000 175 844 113 400 54 000 187 000 1 682 849 215 183 45 000

60 000 243 000 53 856 311 440 42 000 82 152 9 000 29 700 446 639 45 000 175 844 113 400 99 000 187 000 1 898 032

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 65 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 35 z 200511.3.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L65 - 34 z 200511.3.2005

  Decyzja Rady 2005/199/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Albanii dotyczącej udziału Republiki Albanii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L65 - 33 z 200511.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. uchylająca decyzję 2004/440/WE przyjmującą środek przejściowy dla niektórych zakładów z sektora mleka na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 519) (1)

 • Dz. U. L65 - 26 z 200511.3.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, reprezentowaną przez Rząd Ukrainy, w sprawie przedłużenia i zmiany Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi z 1993 r.

 • Dz. U. L65 - 25 z 200511.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Ukrainą dotyczącego przedłużenia i zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L65 - 24 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L65 - 23 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L65 - 22 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L65 - 21 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L65 - 20 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L65 - 19 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L65 - 18 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L65 - 16 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L65 - 8 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L65 - 7 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L65 - 4 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L65 - 3 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L65 - 1 z 200511.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.