Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 66 POZ 15

Tytuł:

Decyzja nr 5/2004 Wspólnej Rady UE–Meksyk z dnia 15 grudnia 2004 r. przyjmująca zgodnie z art. 17 ust. 3 decyzji nr 2/2000 załącznik do wymienionej decyzji w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

Data ogłoszenia:2005-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 66 POZ 15

Strona 1 z 5
12.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 5/2004 WSPÓLNEJ RADY UE–MEKSYK z dnia 15 grudnia 2004 r. przyjmująca zgodnie z art. 17 ust. 3 decyzji nr 2/2000 załącznik do wymienionej decyzji w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (2005/201/WE)

WSPÓLNA RADA, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym, koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony (1) (zwaną dalej „Umową”), uwzględniając decyzję Wspólnej Rady UE–Meksyk nr 2/2000 (2), a w szczególności jej art. 17 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 17 ust. 3 decyzji nr 2/2000 przewiduje, że rządy obu Stron powinny udzielać sobie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych zgodnie z przepisami załącznika w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych, który ma zostać przyjęty przez Wspólną Radę nie później niż po roku od wejścia w życie decyzji nr 2/2000,


Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się załącznik do decyzji Rady nr 2/2000, zawarty w załączniku do niniejszej decyzji, w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przyjęta przez Wspólną Radę. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2004 r. W imieniu Wspólnej Rady

L. E. DERBEZ

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 276 z 28.10.2000, str. 45. (2) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, str. 10.

L 66/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.3.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE WZAJEMNEJ POMOCY ADMINISTRACYJNEJ W SPRAWACH CELNYCH Artykuł 1 Definicje Dla celów niniejszego załącznika przyjmuje się następujące definicje:

a) »przepisy prawa celnego« oznaczają wszelkie przepisy prawne i administracyjne przyjęte przez Wspólnotę Europejską oraz Meksyk, dotyczące przywozu, wywozu i tranzytu towarów oraz poddawania ich wszelkim innym procedurom celnym, łącznie z zakazami, ograniczeniami i kontrolami;

b) »organ wnioskujący« oznacza właściwy organ celny, który został w tym celu wyznaczony przez Umawiającą się Stronę i który występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy na podstawie niniejszego załącznika;

c) »organ otrzymujący wniosek« oznacza właściwy organ celny, który został w tym celu wyznaczony przez Umawiającą się Stronę i który otrzymuje wniosek o udzielenie pomocy na podstawie niniejszego załącznika;

d) »organ celny« oznacza dla Wspólnoty Europejskiej właściwe służby Komisji Wspólnot Europejskich oraz organy celne Państw Członkowskich; zaś dla Meksyku właściwym organem jest Secretaria de Hacienda y Crédito Público bądź jego następca;

e) »dane osobowe« oznaczają wszelkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej;

f) »działanie sprzeczne z przepisami prawa celnego« oznacza każde naruszenie lub próbę naruszenia przepisów prawa celnego;

g) »informacje« oznaczają każdy rodzaj danych, dokumentów, sprawozdań, ich poświadczone za zgodność lub uwierzytelnione kopie, jak również wszelkie inne informacje, w tym takie, które zostały przetworzone i/lub przeanalizowane w celu dostarczenia wskazówki mającej znaczenie dla działań sprzecznych z przepisami prawa celnego.

Artykuł 2 Zakres 1. Niniejszy załącznik ma na celu wyłącznie zapewnienie Stronom wzajemnej pomocy administracyjnej, a przepisy niniejszego załącznika nie dają żadnej osobie fizycznej prawa do uzyskiwania, zatajania lub wykluczania jakichkolwiek dowodów lub do uniemożliwienia wykonania wniosku.

2. Strony udzielają sobie wzajemnej pomocy w sprawach pozostających w ich kompetencji, w sposób i na warunkach ustanowionych w niniejszym załączniku, w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego, w szczególności przez zapobieganie, prowadzenie dochodzeń i zwalczanie działań sprzecznych z przepisami prawa celnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 66 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L66 - 28 z 200512.3.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L66 - 27 z 200512.3.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnej Rady Unia Europejska–Meksyk z dnia 21 lutego 2005 r. wprowadzająca sprostowanie do decyzji nr 3/2004 Wspólnej Rady UE–Meksyk

 • Dz. U. L66 - 24 z 200512.3.2005

  Protokół dodatkowy do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L66 - 22 z 200512.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L66 - 14 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2005 z dnia 11 marca 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L66 - 13 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2005 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L66 - 12 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2005 z dnia 11 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L66 - 10 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu z Japonii niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do celów technicznych (1)

 • Dz. U. L66 - 9 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2005 z dnia 11 marca 2005 r. dotyczące 15. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L66 - 8 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2005 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie 78. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L66 - 7 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2005 z dnia 11 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 331. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L66 - 5 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2005 z dnia 11 marca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 159. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L66 - 3 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2005 z dnia 11 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 159. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L66 - 1 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2005 z dnia 11 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.