Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczącej mianowania dziesięciu członków i sześciu zastępców członków Komitetu Regionów z Francji

Data ogłoszenia:2005-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 37

16.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/37

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczącej mianowania dziesięciu członków i sześciu zastępców członków Komitetu Regionów z Francji (2005/215/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając wniosek rządu Francji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2)

W dniu 22 stycznia 2002 r. (1) Rada przyjęła decyzję dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów, Siedem stanowisk członków Komitetu Regionów zostało zwolnionych w wyniku wygaśnięcia kadencji Jeana-Pierre’a BAZINA (Jean-Pierre BAZIN) (FR), Marca BELLETA (Marc BELLET) (FR), Yannicka BODINA (Yannick BODIN) (FR), Mireille KERBAOL (FR), Roberta SAVY’EGO (Robert SAVY) (FR) i Jacques’a VALADE’A (Jacques VALADE) (FR), o czym Rada została powiadomiona w dniu 9 kwietnia 2004 r. oraz Valéry’ego GISCARDA d’ESTAINGA (Valéry GISCARD d’ESTAING), o czym Rada została powiadomiona w dniu 7 sierpnia 2004 r. Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zostało zwolnione z powodu śmierci Claude’a GIRARDA (Claude GIRARD) (FR), o czym Rada została powiadomiona w dniu 9 kwietnia 2004 r. Dwa stanowiska członków Komitetu Regionów zostały zwolnione w wyniku złożenia rezygnacji przez Philippe’a RICHERTA (Philippe RICHERT) (FR), o czym Rada została powiadomiona w dniu 11 listopada 2004 r. oraz przez Augustina BONREPAUX (Augustin BONREPAUX) (FR), o czym Rada została powiadomiona w dniu 22 grudnia 2004 r. Trzy stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zostały zwolnione w wyniku wygaśnięcia kadencji Nicole GUILHAUDIN (FR), Alaina PERELLE’A (Alain PERELLE) (FR) oraz Marie-Franćoise JACQ (FR), o czym Rada została powiadomiona w dniu 9 kwietnia 2004 r. Trzy stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zostały zwolnione w wyniku złożenia rezygnacji ze stanowiska przez Claudy’ego LEBRETONA (Claudy LEBRETON) (FR), o czym Rada została powiadomiona w dniu 13 października 2004 r., przez Mireille LACOMBE (FR), o czym Rada została powiadomiona w dniu 22 grudnia 2004 r. oraz przez Ambroise’a GUELLECA (Ambroise GUELLEC) (FR), o czym Rada została powiadomiona w dniu 19 stycznia 2005 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Niniejszym mianuje się następujące osoby: a) na stanowiska członków Komitetu Regionów: Camille de ROCCA SERRA Président de l’assemblée territoriale Corse

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

L 69/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2005

Raymond FORNI Président du conseil régional de Franche-Comté Mireille LACOMBE Conseillère générale du Puy-de-Dôme Jean-Yves LE DRIAN Président du conseil régional de Bretagne Martin MALVY Président du conseil régional Midi-Pyrénées Raymond MARIGNE Vice-président du conseil général des Hautes-Alpes Daniel PERCHERON Président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais Alain ROUSSET Président du conseil régional d’Aquitaine Michel THIERS Vice-président du conseil général du Rhône Adrien ZELLER Président du conseil régional d’Alsace b) na stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów: Jacques AUXIETTE Président du conseil régional des Pays-de-la-Loire Pierre BERTRAND Vice-président du conseil général du Bas-Rhin Charles JOSSELIN Vice-président du conseil général des Côtes d’Armor Jean-Jacques LOZACH Président du conseil général de la Creuse Nathalie MANET Conseillère régionale d’Aquitaine Jean-Vincent PLACE Conseiller régional de l’Île-de-France na czas pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2006 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lutego 2005 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 72 z 200516.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 398/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalającego ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny (Dz.U. L 65 z 11.3.2005)

 • Dz. U. L69 - 67 z 200516.3.2005

  Decyzja ramowa Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne

 • Dz. U. L69 - 64 z 200516.3.2005

  Decyzja 2005/221/WPZiB Rady z dnia 14 marca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2004/306/WE

 • Dz. U. L69 - 59 z 200516.3.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/220/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2004/500/WPZiB

 • Dz. U. L69 - 55 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 564) (1)

 • Dz. U. L69 - 50 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 563) (1)

 • Dz. U. L69 - 41 z 200516.3.2005

  Decyzjia Komisji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia warunków zdrowotnych zwierząt i wymogów w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 543) (1)

 • Dz. U. L69 - 39 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 544) (1)

 • Dz. U. L69 - 34 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2005 r.

 • Dz. U. L69 - 6 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2005 z dnia 15 marca 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych wykończonych tkanin odzieżowych z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L69 - 3 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L69 - 1 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.