Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 544) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 39

16.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/39

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 544)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/216/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Właściwe jest zatem ustalenie przepisów dopuszczających zwolnienia z zakazu opuszczania zwierząt w określonych częściach stref zamkniętych w okresach, kiedy istnieje pewność co do nierozprzestrzeniania się wirusa lub braku nosicieli.


(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 12,

Jeśli od ustania aktywności nosiciela upłynął okres czasu dłuższy niż okres serokonwersji, zwierzęta seronegatywne mogą być przemieszczane przy dopuszczalnym poziomie ryzyka ze stref zamkniętych, ponieważ nie są one lub nie mogą zostać zarażone. Seropozytywne, ale wirusologicznie negatywne (PCR negatywne) zwierzęta mogą również być przemieszczane, ponieważ nie stwierdzono i nie można będzie stwierdzić obecności wirusa we krwi.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Decyzja Komisji 2003/828/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (2) została przyjęta w związku z sytuacją panującą w regionach Wspólnoty dotkniętych epidemią tej choroby. Decyzja ta wytycza strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) odpowiadające szczególnym sytuacjom epidemiologicznym i zgodnie z dyrektywą 2000/75/WE ustanawia warunki, na jakich dopuszcza się zwolnienia z zakazu opuszczania dla niektórych rodzajów przemieszczania zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków z tych stref i poprzez nie.

Zwierzęta urodzone po ustaniu aktywności nosiciela nie mogą być zarażone, mogą więc być bez ryzyka przemieszczane ze strefy zamkniętej przy braku aktywności nosiciela.

(6)

Ponieważ możliwość śledzenia przemieszczania tych zwierząt musi podlegać ścisłym kontrolom, przemieszczenia te powinny być ograniczone do krajowych przemieszczeń do gospodarstw rolnych, które są zarejestrowane przez władze właściwe dla gospodarstwa docelowego.

(7) (2)

Zimowa pogoda w częściach regionów Wspólnoty dotkniętych chorobą niebieskiego języka spowodowała ustanie aktywności nosiciela, a co za tym idzie, także rozprzestrzeniania się wirusa choroby niebieskiego języka.

(8)

Ponadto wszystkie te przemieszczenia muszą zostać wstrzymane, gdy nosiciel uaktywni się ponownie na epidemiologicznie istotnych obszarach wspomnianych stref zamkniętych.

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. (2) Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 41. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/138/WE (Dz.U. L 47 z 18.2.2005, str. 38).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

L 69/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 3 decyzji 2003/828/WE wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nie naruszając ust. 3a, krajowe wysyłki zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków ze strefy zamkniętej określonej w załączniku I są zwolnione z zakazu opuszczania tylko w przypadku, gdy zwierzęta, ich nasienie, komórki jajowe i zarodki spełniają warunki określone w załączniku II lub, w przypadku Hiszpanii, Francji, Włoch i Portugalii, gdy spełniają warunki ust. 2 lub, w przypadku Grecji, warunki ust. 3.”; b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Jeśli na epidemiologicznie istotnym obszarze strefy zamkniętej określonej w załączniku I minęło więcej niż 40 dni od momentu ustania aktywności nosiciela, właściwe władze mogą udzielić zwolnienia od zakazu opuszczania w odniesieniu do wysyłek krajowych niżej wymienionych zwierząt: a) zwierzęta, które przeznaczone są do gospodarstw rolnych zarejestrowanych w tym celu przez władze właściwe dla gospodarstwa docelowego i które z tych zakładów mogą być przemieszczane tylko do rzeźni;

b) zwierzęta, których wyniki testów serologicznych (ELISA lub AGID) są negatywne, bądź pozytywne, lecz testów wirusologicznych (PCR) negatywne; lub c) zwierzęta urodzone po dacie ustania aktywności nosiciela. Właściwe władze udzielają zwolnienia przewidzianego w niniejszym ustępie tylko w okresie, w którym nosiciel nie jest aktywny. Jeśli w ramach programu kontroli epidemiologicznej zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2000/75/WE zostanie stwierdzona ponowna aktywność nosiciela w odpowiedniej strefie zamkniętej, właściwe władze mają obowiązek zapewnić, że zwolnienie to nie będzie miało już zastosowania.” Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 19 marca 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 72 z 200516.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 398/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalającego ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny (Dz.U. L 65 z 11.3.2005)

 • Dz. U. L69 - 67 z 200516.3.2005

  Decyzja ramowa Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne

 • Dz. U. L69 - 64 z 200516.3.2005

  Decyzja 2005/221/WPZiB Rady z dnia 14 marca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2004/306/WE

 • Dz. U. L69 - 59 z 200516.3.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/220/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2004/500/WPZiB

 • Dz. U. L69 - 55 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 564) (1)

 • Dz. U. L69 - 50 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 563) (1)

 • Dz. U. L69 - 41 z 200516.3.2005

  Decyzjia Komisji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia warunków zdrowotnych zwierząt i wymogów w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 543) (1)

 • Dz. U. L69 - 37 z 200516.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczącej mianowania dziesięciu członków i sześciu zastępców członków Komitetu Regionów z Francji

 • Dz. U. L69 - 34 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2005 r.

 • Dz. U. L69 - 6 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2005 z dnia 15 marca 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych wykończonych tkanin odzieżowych z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L69 - 3 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L69 - 1 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.