Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 70 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa 2005/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Data ogłoszenia:2005-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 70 POZ 17

16.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/17

DYREKTYWA 2005/20/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),


(4) W świetle kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej na szczególną uwagę zasługuje specyficzna sytuacja w krajach, których przystąpienie planowane jest w późniejszym terminie.

(5) W związku z powyższym dyrektywa 94/62/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze co następuje: (1) W świetle niedawnego rozszerzenia Unii Europejskiej na szczególną uwagę zasługuje specyficzna sytuacja w nowych Państwach Członkowskich, w szczególności w związku z osiąganiem celów w zakresie recyklingu i odzysku, określonych w art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE (3). (2) Państwa Członkowskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej na mocy Traktatu o Przystąpieniu z dnia 16 kwietnia 2003 r. potrzebują dodatkowego czasu na dostosowanie swoich systemów recyklingu i odzysku do celów dyrektywy 94/62/WE. (3) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie harmonizacja krajowych celów w zakresie recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych nie może zostać w sposób wystarczający osiągnięty przez Państwa Członkowskie, a w związku z tym, z uwagi na rozmiary działania, możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjmować środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. Artykuł 1

Do art. 6 dyrektywy 94/62/WE dodaje się następujący ustęp w brzmieniu:

„11. Państwa Członkowskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej na mocy Traktatu o Przystąpieniu z dnia 16 kwietnia 2003 r. mogą odroczyć osiągnięcie celów, o których mowa w ust. 1 lit. b), d) i e) do dnia, który same ustalą, jednak w przypadku Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Litwy, Węgier, Słowenii i Słowacji nie później niż do 31 grudnia 2012 r., w przypadku Malty nie później niż do 31 grudnia 2013 r., w przypadku Polski nie później niż do 31 grudnia 2014 r. i w przypadku Łotwy nie później niż do 31 grudnia 2015 r.”

Artykuł 2

(1) (2)

(3)

Dz.U. C 241 z 28.09.2004 r., str. 20. Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 21 lutego 2005 r. Dz.U. L 365 z 31.12.1994 r., str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/12/WE (Dz.U. L 47 z 18.2.2004 r., str. 26).

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do 9 września 2006 r. Przekażą one niezwłocznie Komisji treść tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

L 70/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

16.3.2005

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, z dnia 9 marca 2005 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. P. BORRELL FONTELLES

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W imieniu Rady

N. SCHMIT

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 70 POZ 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 19 z 200516.3.2005

    2005/200/WE:Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2005 r. zezwalająca Estonii, Łotwie, Litwie i Malcie na przyjęcie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 462) (1)

  • Dz. U. L70 - 1 z 200516.3.2005

    Rozporządzenie (we) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.