Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 70 POZ 19

Tytuł:

2005/200/WE:Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2005 r. zezwalająca Estonii, Łotwie, Litwie i Malcie na przyjęcie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 462) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 70 POZ 19

16.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/19

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 marca 2005 r. zezwalająca Estonii, Łotwie, Litwie i Malcie na przyjęcie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 462)

(Jedynie teksty w języku estońskim, łotewskim, litewskim i maltańskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/200/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

66/402/EWG. Ponadto w wyżej wymienionych Państwach Członkowskich toczy się kampania mająca na celu zwalczenie Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych.

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (1), w szczególności jej art. 14 ust. 1a,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Republikę Estońską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską i Republikę Malty, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) Powinno się zatem zezwolić Estonii, Łotwie, Litwie i Malcie na przyjęcie bardziej rygorystycznych wymogów niż określone w dyrektywie 66/402/EWG, dotyczące obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych pochodzącym z innych krajów.

(1) Dyrektywa 66/402/EWG dopuszcza pewną tolerancję, jeśli chodzi o obecność Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych. (2) Estonia, Łotwa, Litwa i Malta zwróciły się z prośbą o zezwolenie na stosowanie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych niż wymogi określone w dyrektywie 66/402/EWG.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3) Produkcja krajowa materiału siewnego roślin zbożowych w Estonii, na Łotwie, Litwie i Malcie podlega bardziej rygorystycznym wymogom niż określone w dyrektywie

Zezwala się Estonii, Łotwie, Litwie i Malcie nakazać, aby materiał siewny roślin zbożowych przeznaczony do obrotu na ich terytorium był opatrzony oficjalnym zaświadczeniem, zgodnie z art. 11 dyrektywy 66/402/EWG, poświadczającym zgodność z warunkami ustanowionymi w art. 2 dyrektywy Komisji 74/268/EWG (2).

(1)

Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2004, str. 18).

(2)

Dz.U. L 141 z 24.5.1974, str. 19. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 78/511/EWG (Dz.U. L 157 z 15.6.1978, str. 34).

L 70/20

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

16.3.2005

Estonia, Łotwa, Litwa i Malta powiadamiają Komisję o tym, kiedy i w jaki sposób zamierzają korzystać z zezwolenia uzyskanego na mocy art. 1. Po przyjęciu środków na mocy zezwolenia określonego w art. 1 Estonia, Łotwa, Litwa i Malta niezwłocznie powiadamiają Komisję o przyjętych środkach i dacie ich stosowania. Komisja informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Malty. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 marca 2005 r. W imieniu Komisji

MARKOS KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 70 POZ 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 17 z 200516.3.2005

    Dyrektywa 2005/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

  • Dz. U. L70 - 1 z 200516.3.2005

    Rozporządzenie (we) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.