Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 73 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 199 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 300) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 73 POZ 1

18.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKOW MIGRUJĄCYCH DECYZJA NR 199 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 300)

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Porozumienia UE/Szwajcaria)

(2005/204/WE)


KOMISJA ADMINISTRACYJNA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając art. 81 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się na terytorium Wspólnoty (1), zgodnie z którym obowiązkiem Komisji Administracyjnej jest załatwianie wszystkich spraw administracyjnych wynikających z rozporządzenia nr 1408/71/EWG i późniejszych rozporządzeń, uwzględniając art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (2), zgodnie z którym obowiązkiem Komisji Administracyjnej jest opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do stosowania rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 oraz (EWG) nr 574/72, uwzględniając decyzję nr 154 (3) z dnia 8 lutego 1994 r. dotyczącą wzorów formularzy potrzebnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (E 301, E 302, E 303),

(1) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. (3) Dz.U. L 244 z 19.9.1994, str. 123.

(1)

Rozszerzenie Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 wymaga zmiany formularzy E 301, E 302 oraz E 303.

(2)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) z dnia 2 maja 1992 r., uzupełnione Protokołem z dnia 17 marca 1993 r., Załącznik VI, wprowadza rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

(3)

Wspólnota Europejska i Państwa Członkowskie oraz Konfederacja Szwajcarska zawarły Porozumienie o swobodnym przepływie osób (Porozumienie ze Szwajcarią), które weszło w życie dnia 1 czerwca 2002 r. Załącznik II do porozumienia odnosi się do rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 oraz (EWG) nr 574/72.

(4)

Ze względów praktycznych formularze używane w Unii Europejskiej i EOG oraz w ramach Porozumienia ze Szwajcarią powinny być identyczne.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1.

Wzory formularzy E 301, E 302 oraz E 303 opublikowane w decyzji nr 154 zastępuje się niżej załączonymi wzorami.

L 73/2 2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.

18.3.2005

Właściwe władze Państw Członkowskich udostępnią formularze zainteresowanym stronom (wnioskodawcom, instytucjom, pracodawcom itd.), zgodne z niżej załączonymi wzorami. Formularze te będą dostępne w językach urzędowych Wspólnoty, a ich układ będzie taki, by poszczególne wersje były idealnie zgodne, tak by umożliwić wszystkim stronom, do których formularz jest skierowany (wnioskodawcy, instytucje, pracodawcy itd.), otrzymanie formularzy wydrukowanych w ich języku ojczystym.

Niniejsza decyzja, która zastępuje decyzję nr 154, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po jej opublikowaniu.

3.

Przewodniczący Komisji Administracyjnej

C.J. VAN DEN BERG

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 73 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.