Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie niektórych środków pomocy wprowadzonych przez Francję na rzecz prowadzących hodowle wodne i rybaków (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2588) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 49

Strona 1 z 16
19.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie niektórych środków pomocy wprowadzonych przez Francję na rzecz prowadzących hodowle wodne i rybaków (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2588)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/239/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, po poproszeniu zainteresowanych stron o przedstawienie uwag zgodnie z wymienionym artykułem, a także mając na uwadze, co następuje:


I. PROCEDURA (1)

1) środki na rzecz prowadzących hodowle wodne z departamentów Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime i Gironde (zwanych dalej „departamentami wybrzeża Atlantyku od Finistère do Gironde”):

— zwolnienie z obciążeń socjalnych za pierwszy kwartał 2000 r. (lub za kwartał uśredniony),

Pismem z dnia 21 czerwca 2000 r. Francja poinformowała Komisję o środkach odszkodowawczych, jakie przyjęła na rzecz rybaków i prowadzących hodowle wodne, którzy ponieśli szkody w następstwie, po pierwsze, zanieczyszczenia węglowodorami spowodowanego zatonięciem tankowca Erika w Zatoce Biskajskiej w dniu 12 grudnia 1999 r., a po drugie w wyniku gwałtownego sztormu o niespotykanej sile, który miał miejsce w dniach 27 i 28 grudnia 1999 r. Na wniosek Komisji dodatkowe informacje przekazano w pismach z dnia 28 listopada 2000 r., 6 kwietnia i 13 sierpnia 2001 r. Wspomniane środki wprowadzono zanim Komisja wypowiedziała się co do ich zgodności ze wspólnym rynkiem, sprawa została zarejestrowana jako niezgłoszony system pomocy pod numerem NN 80/2000. Pismem z dnia 11 grudnia 2001 r. Komisja poinformowała Francję, że podjęła decyzję, po pierwsze, o uznaniu niektórych spośród planowanych środków za zgodne ze wspólnym rynkiem, a po drugie o wszczęciu formalnej procedury dochodzeniowej przewidzianej w art. 88 ust. 2 Traktatu, w celu sprawdzenia pozostałych środków. Francja przedstawiła swoje uwagi w pisemnej odpowiedzi z dnia 5 marca 2002 r. Decyzja Komisji o wszczęciu formalnej procedury dochodzeniowej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (1). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie omawianych środków. Komisja nie otrzymała żadnych uwag.

II. OPIS

— zmniejszenie obciążeń finansowych;

2) środki uzupełniające na rzecz prowadzących hodowle wodne i rybaków z całej Francji:

— środek uzupełniający polegający na zmniejszeniu obciążeń socjalnych dla wszystkich prowadzących hodowle wodne (okres dnia od 15 kwietnia do dnia 15 lipca 2000 r.) i rybaków z Francji metropolitalnej i departamentów zamorskich (okres od dnia 15 kwietnia do dnia 15 października 2000 r.),

(2)

(3)

— zwolnienie z opłat koncesyjnych za rok 2000 dla wszystkich prowadzących hodowle wodne; Komisja uznała w swojej decyzji o wszczęciu formalnej procedury dochodzeniowej, że zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw zajmujących się akwakulturą, zlokalizowanych w departamentach wybrzeża Atlantyku od Finistère do Gironde, później jednak okazało się, że był to powszechny środek uzupełniający mający zastosowanie do wszystkich producentów we Francji metropolitalnej i departamentach zamorskich.

(4)

Środki będące przedmiotem niniejszej sprawy, w odniesieniu do których wszczęto formalną procedurę dochodzeniową, to:

(5)

(1) Dz.U. C 39 z 13.2.2002, str. 6.

Komisja przypomina dla porządku, że za zgodne ze wspólnym rynkiem – o czym Francja została poinformowana pismem z dnia 11 grudnia 2001 r. – uznano następujące środki, dotyczące przedsiębiorstw zlokalizowanych w departamentach wybrzeża Atlantyku od Finistère do Gironde:

L 74/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L74 - 71 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Komisji na rzecz Niemiec i Finlandii w celu realizacji programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 674)

 • Dz. U. L74 - 66 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 603)

 • Dz. U. L74 - 62 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 552)

 • Dz. U. L74 - 41 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie pomocy udzielonej sektorowi rybołówstwa i akwakultury na Korsyce w latach 1986–1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2585) (1)

 • Dz. U. L74 - 40 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2005 z dnia 18 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L74 - 38 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L74 - 36 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L74 - 34 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L74 - 32 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L74 - 30 z 200519.3.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 450/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L74 - 28 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2005 z dnia 18 marca 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do terminu ważności pozwoleń na wywóz w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L74 - 5 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (1)

 • Dz. U. L74 - 3 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2005 z dnia 18 marca 2005 r. wprowadzające na rok 2005 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L74 - 1 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2005 z dnia 18 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.