Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (1)

Data ogłoszenia:2005-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 5

Strona 1 z 15
19.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 448/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Decyzja Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa Morza Bałtyckiego w sprawie zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego w rejonie 28 jako dwiema odrębnymi jednostkami wymaga dostępności danych statystycznych dotyczących tych jednostek. W związku z tym ICES, działając zgodnie z opinią Komitetu Doradczego ds. Zarządzania Rybołówstwem, zwróciła się do Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przy ONZ z wnioskiem o modyfikację kwestionariusza Statlant 27A poprzez żądanie od władz krajowych przedstawienia bardziej szczegółowych danych statystycznych dotyczących połowów na niektórych wodach północno-wschodniego Atlantyku. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (2),

(4)

Komisja Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) na swoim corocznym posiedzeniu w listopadzie 2002 r. zaleciła, że w celu usprawnienia zarządzania zasobami połowowymi na wodach międzynarodowych będących w jej jurysdykcji należy zażądać od agencji międzynarodowych odpowiedzialnych za gromadzenie i zestawianie danych statystycznych dotyczących połowów wdrożenia odpowiedniego podziału obszarów statystycznych na podobszary. Grupa Robocza Międzynarodowej podział obszarów na podobszary w głębokowodnego. ds. Rybołówstwa Głębokowodnego Rady Badań Morza (ICES) zaleciła statystycznych północnego Atlantyku celu lepszej identyfikacji rybołówstwa

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki II i III do rozporządzenia (EWG) nr 3880/91 zastępuje się odpowiednio załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 365 z 31.12.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str.1).

(2) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

L 74/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2005

ZAŁĄCZNIK I STATYSTYCZNE REGIONY POŁOWOWE NA PÓŁNOCNO-WSCHODNIM ATLANTYKU, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH MAJĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DANE ICES rejon I a ICES rejon I b ICES podobszar II a 1 ICES podobszar II a 2 ICES podobszar II b 1 ICES podobszar II b 2 ICES rejon III a ICES rejon III b, c ICES rejon IV a ICES rejon IV b ICES rejon IV c ICES podobszar V a 1 ICES podobszar V a 2 ICES podobszar V b 1 a ICES podobszar V b 1 b ICES podobszar V b 2 ICES rejon VI a ICES podobszar VI b 1 ICES podobszar VI b 2 ICES rejon VII a ICES rejon VII b ICES podobszar VII c 1 ICES podobszar VII c 2 ICES rejon VII d ICES rejon VII e ICES rejon VII f ICES rejon VII g ICES rejon VII h ICES podobszar VII j 1 ICES podobszar VII j 2 ICES podobszar VII k 1 ICES podobszar VII k 2 ICES rejon VIII a ICES rejon VIII b Uwagi 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L74 - 71 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Komisji na rzecz Niemiec i Finlandii w celu realizacji programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 674)

 • Dz. U. L74 - 66 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 603)

 • Dz. U. L74 - 62 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 552)

 • Dz. U. L74 - 49 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie niektórych środków pomocy wprowadzonych przez Francję na rzecz prowadzących hodowle wodne i rybaków (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2588) (1)

 • Dz. U. L74 - 41 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie pomocy udzielonej sektorowi rybołówstwa i akwakultury na Korsyce w latach 1986–1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2585) (1)

 • Dz. U. L74 - 40 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2005 z dnia 18 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L74 - 38 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L74 - 36 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L74 - 34 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L74 - 32 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L74 - 30 z 200519.3.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 450/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L74 - 28 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2005 z dnia 18 marca 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do terminu ważności pozwoleń na wywóz w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L74 - 3 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2005 z dnia 18 marca 2005 r. wprowadzające na rok 2005 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L74 - 1 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2005 z dnia 18 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.