Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 66

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 603)

Data ogłoszenia:2005-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 66

Strona 1 z 4
L 74/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 marca 2005 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 603)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2005/241/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1452/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z francuskich departamentów zamorskich, zmieniające dyrektywę 72/462/EWG oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 525/77 oraz (EWG) nr 3763/91 (Poseidom) (1), w szczególności jego art. 20 ust. 3, uwzględniając przedstawione przez Francję programy kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich,


(7)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1452/2001 wkład finansowy Wspólnoty może obejmować do 60 % wydatków kwalifikowalnych, wyłączając środki ochrony bananów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 (3) środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin, podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi, finansowane są w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Kontrola finansowa tych środków objęta jest art. 8 i 9 wspomnianego rozporządzenia.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Informacje techniczne przedstawione przez Francję umożliwiły Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin przeprowadzenie precyzyjnej i wyczerpującej analizy. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

Decyzja Komisji 93/522/EWG z dnia 30 września 1993 r. określająca środki kwalifikujące się do wspólnotowego finansowania programów kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich, na Azorach i Maderze (2) określa środki kwalifikujące się do wspólnotowego finansowania w ramach programów kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich, na Azorach i Maderze. Szczególne warunki uprawy we francuskich departamentach zamorskich wymagają szczególnej uwagi i szczególnych środków dotyczących produkcji zbóż, w szczególności środków w zakresie ochrony zdrowia roślin; muszą one zostać przyjęte lub wzmocnione w tych regionach. Koszt przyjęcia i wzmocnienia środków w zakresie ochrony zdrowia roślin jest szczególnie wysoki. Właściwe władze Francji przedstawiły Komisji program środków; program ten określa cele do osiągnięcia, działania do przeprowadzenia, ich czas trwania i koszt w celu otrzymania ewentualnego wsparcia finansowego Wspólnoty.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się wkład finansowy Wspólnoty do programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich przedstawionego przez Republikę Francuską na rok 2004.

(2)

Artykuł 2 Program oficjalny składa się z trzech programów cząstkowych:

(3)

1) międzydepartamentalny program cząstkowy dla Martyniki, Gwadelupy, Gujany, Réunion składający się z dwóch części: — analiza zagrożenia szkodnikami stwarzanego przez niektóre inwazyjne rośliny dotycząca francuskich departamentów zamorskich, — metody wykrywania wiroidów owoców cytrusowych;

(3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(4)

(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem 1690/2004 (Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 251 z 8.10.1993, str. 35. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 96/633/WE (Dz.U. L 283 z 5.11.1996, str. 58).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L74 - 71 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Komisji na rzecz Niemiec i Finlandii w celu realizacji programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 674)

 • Dz. U. L74 - 62 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 552)

 • Dz. U. L74 - 49 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie niektórych środków pomocy wprowadzonych przez Francję na rzecz prowadzących hodowle wodne i rybaków (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2588) (1)

 • Dz. U. L74 - 41 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie pomocy udzielonej sektorowi rybołówstwa i akwakultury na Korsyce w latach 1986–1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2585) (1)

 • Dz. U. L74 - 40 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2005 z dnia 18 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L74 - 38 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L74 - 36 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L74 - 34 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L74 - 32 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L74 - 30 z 200519.3.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 450/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L74 - 28 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2005 z dnia 18 marca 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do terminu ważności pozwoleń na wywóz w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L74 - 5 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (1)

 • Dz. U. L74 - 3 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2005 z dnia 18 marca 2005 r. wprowadzające na rok 2005 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L74 - 1 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2005 z dnia 18 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.