Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 71

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Komisji na rzecz Niemiec i Finlandii w celu realizacji programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 674)

Data ogłoszenia:2005-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 71

Strona 1 z 2
19.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/71

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Komisji na rzecz Niemiec i Finlandii w celu realizacji programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 674)

(Jedynie teksty w językach fińskim, niemieckim i szwedzkim są autentyczne)

(2005/242/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 13c ust. 5 akapit szósty, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Każdy z programów zamieszczonych w wyżej wymienionym wykazie został poddany indywidualnej ocenie pod kątem jego zatwierdzenia. Komisja uznała, że warunki i kryteria ustanowione w dyrektywie 2000/29/WE dla przyznania wkładu finansowego Wspólnoty zostały spełnione.

(5)

W związku z powyższym właściwe jest przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty w celu pokrycia wydatków na wspomniane programy Niemiec i Finlandii.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

Dyrektywa 2000/29/WE przewiduje przyznanie Państwom Członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty w celu wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich. Zarówno Niemcy, jak i Finlandia ustanowiły program wzmocnienia własnej infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich. Zwróciły się również z wnioskiem o przydzielenie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz tych programów, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 998/2002 z dnia 11 czerwca 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzania w życie przepisów odnoszących się do przydziału Państwom Członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty w celu wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (2). Informacje techniczne dostarczone przez Niemcy i Finlandię umożliwiły Komisji dokładną i wszechstronną analizę sytuacji. Komisja przygotowała wykaz programów wzmacniania uprawnionych posterunków kontroli, które podają również szczegóły na temat wysokości kwoty wnioskowanego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz każdego z programów. Informacje te zostały również przeanalizowane przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków, które zostaną poniesione przez Niemcy na realizację programu wzmocnienia posterunków kontroli.

(2)

2. Niniejszym zatwierdza się przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków, które zostaną poniesione przez Finlandię na realizację programu wzmocnienia posterunków kontroli.

Artykuł 2

(3)

1. Całkowita kwota wkładu finansowego Wspólnoty przewidzianego w art. 1 wynosi 94 470 EUR.

2. Maksymalna kwota wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz każdego z zainteresowanych Państw Członkowskich wynosi:

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/15/WE (Dz.U. L 56 z 2.3.2005, str. 12). (2) Dz.U. L 152 z 12.6.2002, str. 16. Rozporządzenie zostało opublikowane jako rozporządzenie (WE) nr 997/2002, jednakże numer został skorygowany w sprostowaniu (Dz.U. L 153 z 13.6.2002, str. 18).

a) 36 875: EUR: Niemcy;

b) 57 595: EUR: Finlandia.

L 74/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 74 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L74 - 66 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 603)

 • Dz. U. L74 - 62 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 552)

 • Dz. U. L74 - 49 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie niektórych środków pomocy wprowadzonych przez Francję na rzecz prowadzących hodowle wodne i rybaków (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2588) (1)

 • Dz. U. L74 - 41 z 200519.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie pomocy udzielonej sektorowi rybołówstwa i akwakultury na Korsyce w latach 1986–1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2585) (1)

 • Dz. U. L74 - 40 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2005 z dnia 18 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L74 - 38 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L74 - 36 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L74 - 34 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2005 z dnia 18 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L74 - 32 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L74 - 30 z 200519.3.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 450/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L74 - 28 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2005 z dnia 18 marca 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do terminu ważności pozwoleń na wywóz w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L74 - 5 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (1)

 • Dz. U. L74 - 3 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2005 z dnia 18 marca 2005 r. wprowadzające na rok 2005 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L74 - 1 z 200519.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2005 z dnia 18 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.