Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 463/2005 z dnia 16 marca 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących m.in. z Tajlandii

Data ogłoszenia:2005-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 3

(6) Dz.U. C 96 z 21.4.2004, str. 38.

L 77/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2005

(7)

Odpowiedź na kwestionariusz otrzymano w wyznaczonym terminie. Komisja przeprowadziła wizytę weryfikacyjną na terenie firmy. Wnioskodawca przedstawił swoje opinie na piśmie i otrzymał prawo do złożenia wyjaśnień. Dochodzenie obejmowało okres od 1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2004 r.

B. DANY PRODUKT ORAZ PRODUKT PODOBNY

(8)

(9)

krajowych i bezpośrednio porównywalnego z rodzajem produktu sprzedawanego z przeznaczeniem na wywóz do Wspólnoty ustalono, czy sprzedaż krajowa niezależnym odbiorcom była wystarczająco reprezentatywna dla celów art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Sprzedaż krajową określonego rodzaju produktu podobnego uznano za wystarczająco reprezentatywną w momencie, gdy ogólna wielkość sprzedaży krajowej tego rodzaju w okresie dochodzenia stanowiła 5 % lub więcej ogólnej wielkości sprzedaży porównywalnego rodzaju danego produktu wywożonego do Wspólnoty. Uznano, że sprzedaż krajowa jest reprezentatywna w odniesieniu do większości typów produktu. Następnie zbadano, czy typy produktu określone w motywie 14 powyżej można uznać za sprzedawane w zwykłym obrocie handlowym, poprzez ustalenie proporcji sprzedaży z zyskiem rozpatrywanego typu produktu. W przypadkach, gdy wielkość sprzedaży danego typu produktu, sprzedawanego po cenie sprzedaży netto równej lub wyższej od kosztów produkcji, przekraczała 80 % ogólnej wielkości sprzedaży tego typu, a średnia cena ważona tego typu była równa lub wyższa od kosztów produkcji, wartość normalna ustalana była w oparciu o rzeczywistą cenę krajową, określoną jako średnia ważona cen ogólnej sprzedaży krajowej tego typu zrealizowanej podczas okresu dochodzenia, bez względu na to, czy była to sprzedaż z zyskiem czy nie. W przypadkach gdy wielkość sprzedaży z zyskiem danego rodzaju produktu stanowiła najwyżej 80 % ogólnej wielkości sprzedaży tego typu lub średnia ważona ceny dla tego typu była niższa niż koszty produkcji, wartość normalna oparta była na rzeczywistej cenie krajowej, obliczonej jako średnia ważona sprzedaży z zyskiem wyłącznie dla tego typu, pod warunkiem że sprzedaż ta stanowiła przynajmniej 10 % wielkości sprzedaży ogółem dla tego typu. W odniesieniu do większości typów produktu istniała możliwość zastosowania cen krajowych do określenia wartości normalnej. W przypadkach gdy porównywalnego rodzaju produktu nie sprzedawano niezależnym odbiorcom w ramach sprzedaży krajowej lub gdy wielkość sprzedaży z zyskiem stanowiła mniej niż 10 % ogólnej wielkości sprzedaży tego typu, uznawano, że ten konkretny typ sprzedawany jest w ilościach niewystarczających, aby cena na rynku krajowym mogła stanowić odpowiednią podstawę do ustalenia wartości normalnej. W związku z tym zastosowano wartość normalną konstruowaną, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, wartość normalna była konstruowana w oparciu o własne koszty wytworzenia każdego producenta eksportującego oraz odpowiednią kwotę na koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne i na zysk. Biorąc pod uwagę reprezentatywność krajowej sprzedaży produktu podobnego, obliczenie opierało się na własnych kosztach sprzedaży, ogólnych i administracyjnych przedsiębiorstwa. W odniesieniu do marży zysku, zgodnie z art. 2 ust. 6 zdanie pierwsze rozporządzenia podstawowego, zastosowano zysk ze sprzedaży produktu podobnego w zwykłym obrocie handlowym.


(10)

Zgodnie z tym, co stwierdzono w dochodzeniu prowadzącym do nałożenia obecnie obowiązujących środków, dany produkt stanowią niektóre łączniki rur lub przewodów rurowych (inne niż kształtki ciągnione, kołnierzowe i kształtki gwintowane) z żelaza lub stali (nie włączając stali nierdzewnej) o największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm, z rodzaju wykorzystywanego do spawania doczołowo lub innych celów, pochodzące z Tajlandii (zwane dalej „danym produktem”), zwykle zgłaszane pod kodami CN ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 i ex 7307 99 90. Dochodzenie wykazało, że dany produkt wywożony z Tajlandii do Wspólnoty oraz łączniki rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali produkowane i sprzedawane na terenie Tajlandii mają te same cechy fizyczne i techniczne oraz takie samo zastosowanie. Są więc one uważane za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L77 - 14 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 13 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 12 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 11 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 9 z 200523.3.2005

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L77 - 6 z 200523.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2005 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR

 • Dz. U. L77 - 4 z 200523.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2005 z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.