Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 463/2005 z dnia 16 marca 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących m.in. z Tajlandii

Data ogłoszenia:2005-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 1

Strona 1 z 3
23.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 463/2005 z dnia 16 marca 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących m.in. z Tajlandii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”) (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. POSTĘPOWANIE

skiej w imieniu czterech producentów z terenu Wspólnoty (zwane dalej „wnioskodawcą”). Przedsiębiorstwa te reprezentują znaczną część wspólnotowej produkcji omawianych wyrobów.

(3)

Na podstawie porównania stosowanych przez firmę Thai Benkan Co. Ltd cen krajowych i cen eksportowych do Wspólnoty niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali, wnioskodawca zarzucał wzrost dumpingu. Na tej podstawie obliczony margines dumpingu byłby znacznie wyższy niż margines wynikający z poprzedniego dochodzenia, które doprowadziło do uchylenia środków w odniesieniu do przywozu towarów z przedsiębiorstwa Thai Benkan Co. Ltd.

1. Wcześniejsze dochodzenia oraz istniejące środki

(1)

3. Dochodzenie

(4)

Rozporządzeniem (WE) nr 584/96 (2) Rada nałożyła cła antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących m.in. z Tajlandii. Po przeprowadzeniu przeglądu tymczasowego, w lipcu 2000 r. na mocy rozporządzenia Rady (WE) 1592/2000 (3) uchylono środki stosowane w odniesieniu do przywozu towarów pochodzących od tajlandzkiego producenta eksportującego Thai Benkan Co. Ltd. Po wygaśnięciu środków i przeprowadzeniu przeglądu tymczasowego środki obowiązujące w odniesieniu do pozostałych tajlandzkich producentów eksportujących zostały utrzymane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 964/2003 (4) i zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1496/2004 (5). 2. Wniosek o przeprowadzenie przeglądu

Ustaliwszy, że wniosek został należycie uprawdopodobniony, w dniu 21 kwietnia 2004 r. (6) Komisja zawiadomiła o wszczęciu częściowego przeglądu tymczasowego dotyczącego dumpingu stosowanego przez Thai Benkan Co. Ltd, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(5)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu postępowania wnioskodawcę i zainteresowanego producenta eksportującego, jak również przedsiębiorstwa przemysłowe na terenie Wspólnoty i władze Tajlandii. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o wysłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(2)

Wniosek o przeprowadzenie częściowego przeglądu tymczasowego ograniczonego do dumpingu w odniesieniu do Thai Benkan Co. Ltd został złożony przez Komitet Ochrony Przemysłu Łączników Stalowych Używanych w Spawaniu Doczołowym w Unii Europej-

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). 2) Dz.U. L 84 z 3.4.1996, str. 1. ( (3) Dz.U. L 182 z 21.7.2000, str. 1. (4) Dz.U. L 139 z 6.6.2003, str. 1. (5) Dz.U. L 275 z 25.8.2004, str. 1.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne w dochodzeniu Komisja wysłała kwestionariusz do Thai Benkan Co. Ltd. Przedsiębiorstwo to zostało poinformowane, że brak współpracy może skutkować zastosowaniem art. 18 rozporządzenia podstawowego. Strony zostały również poinformowane o konsekwencjach odmowy współpracy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L77 - 14 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 13 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 12 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 11 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 9 z 200523.3.2005

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L77 - 6 z 200523.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2005 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR

 • Dz. U. L77 - 4 z 200523.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2005 z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.