Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 11

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) w roku budżetowym 2003

Data ogłoszenia:2005-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 11

23.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/11

RADA

ZALECENIE RADY z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) w roku budżetowym 2003 (2005/253/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), uwzględniając umowę wewnętrzną w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy protokołu finansowego do Umowy AKP-WE (2) ustanawiającą, między innymi, dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (dziewiąty EFR), w szczególności jej art. 32 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (3), w szczególności jego art. 96–103, po zbadaniu rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu dotyczących operacji dziewiątego EFR na dzień 31 grudnia 2003 r., a także sprawozdania Trybunału Obrachunkowego dotyczącego roku budżetowego 2003 wraz z odpowiedziami Komisji (4),


Zgodnie z art. 32 ust. 3 wspomnianej wyżej umowy wewnętrznej Parlament Europejski, na zalecenie Rady, udziela Komisji absolutorium w związku z zarządzaniem finansowym dziewiątym EFR. Ogólna realizacja operacji dziewiątego EFR przez Komisję w roku budżetowym 2003 była zadowalająca,

(2)

NINIEJSZYM ZALECA Parlamentowi Europejskiemu udzielenie Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) w roku budżetowym 2003.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 317 z 15.12.2000, str. 3. L 317 z 15.12.2000, str. 355. L 83 z 1.4.2003, str. 1. C 293 z 30.11.2004, str. 315.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L77 - 14 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 13 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 12 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 9 z 200523.3.2005

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L77 - 6 z 200523.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2005 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR

 • Dz. U. L77 - 4 z 200523.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2005 z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L77 - 1 z 200523.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 463/2005 z dnia 16 marca 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących m.in. z Tajlandii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.