Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 79 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja nr 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiająca wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (1).

Data ogłoszenia:2005-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 79 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 6

d)

5. Komisja powiadamia komitet, o którym mowa w art. 4, o postępach we wprowadzaniu programu w życie. Artykuł 4 Komitet 1. Komisja jest wspierana przez komitet. 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem postanowień jej art. 8. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące. 3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Artykuł 5 Kontrola i ocena 1. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania pomocy wspólnotowej, Komisja zapewnia, aby działania podjęte w ramach niniejszej decyzji były oceniane przed ich podjęciem, w trakcie realizacji oraz po ich wykonaniu. 2. Komisja kontroluje projekty realizowane w ramach Programu. Komisja ocenia sposób, w jaki zrealizowano projekty oraz efekty ich przeprowadzenia w celu oceny, czy osiągnięto zamierzone cele. 3. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie z realizacji kierunków działania określonych w art. 1 ust. 2 do połowy 2006 roku. Komisja informuje przy tym o zgodności kwot przeznaczonych na lata 2007 — 2008 z perspektywą finansową. W razie potrzeby Komisja podejmuje niezbędne kroki w ramach procedur budżetowych na lata 2007 — 2008 w celu zapewnienia zgodności przyznanych rocznie środków z perspektywą finansową. Po zakończeniu Programu Komisja składa sprawozdanie zawierające jego końcową ocenę.


L 79/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2005

4. Komisja przekazuje wyniki ocen ilościowych i jakościowych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w razie potrzeby wraz z wnioskami o zmianę niniejszej decyzji. Wyniki ocen są przesyłane przed przedstawieniem projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej odpowiednio na lata 2007 i 2009. Artykuł 6 Ramy finansowe 1. Niniejszym ustala się ramy finansowe dla przeprowadzenia działań wspólnotowych na mocy niniejszej decyzji na Sporządzono w Strasburgu, dnia 9 marca 2005 r.

okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w wysokości 149 milionów EUR, z czego 55,6 miliona EUR przypada na okres do dnia 31 grudnia 2006 r. 2. Kwotę na okres rozpoczynający się po 31 grudnia 2006 r. uważa się za potwierdzoną, jeżeli jest ona zgodna na tym etapie z perspektywą finansową obowiązującą od roku 2007. 3. Roczne środki na okres 2005—2008 zatwierdza organ budżetowy w granicach określonych w perspektywie finansowej. Załącznik III zawiera orientacyjny podział wydatków.

W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący

J. P. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady Przewodniczący

N. SCHMIT

24.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/5

ZAŁĄCZNIK I

Działania

I.

WPROWADZENIE

Ogólnym celem programu eContentplus jest zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych, co ułatwi tworzenie i rozpowszechnianie informacji w zakresie interesu publicznego na poziomie Wspólnoty. Program stworzy lepsze warunki dostępu do zasobów cyfrowych i usług elektronicznych, a także lepsze warunki zarządzania nimi, w środowiskach wielojęzycznych i wielokulturowych. Rozszerzy on dostępną dla użytkownika ofertę oraz pomoże w stworzeniu nowych sposobów korzystania z zasobów cyfrowych o zwiększonej zawartości wiedzy. Jest to cecha niezbędna dla uczynienia zasobów dynamiczniejszymi i ich dostosowania do szczególnych kontekstów (nauczanie, kultura, osoby ze specjalnymi potrzebami itd.). Program utoruje drogę do stworzenia ramowej struktury dla wysokiej jakości zasobów cyfrowych w Europie — Europejskiego Obszaru Zasobów Cyfrowych — poprzez ułatwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz wzajemnego wzbogacania pomiędzy sektorami zasobów cyfrowych oraz pomiędzy ich dostawcami i użytkownikami. Przewiduje się trzy kierunki działań: a) b) ułatwienie na poziomie Wspólnoty dostępu do zasobów cyfrowych, ich używania i wykorzystania; ułatwienie poprawy jakości i wspieranie dobrych praktyk związanych z zasobami cyfrowymi w stosunkach pomiędzy dostawcami a użytkownikami zasobów cyfrowych oraz pomiędzy poszczególnymi sektorami; wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi oraz ich świadomości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 79 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L79 - 9 z 200524.3.2005

    Dyrektywa 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 92/49/EWG i 93/6/EWG oraz dyrektywy 94/19/WE, 98/78/WE, 2000/12/WE, 2001/34/WE, 2002/83/WE i 2002/87/WE w celu ustanowienia nowej struktury organizacyjnej komitetów w sektorze usług finansowych (1).

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.