Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 79 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja nr 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiająca wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (1).

Data ogłoszenia:2005-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 79 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 6
Działania te będą wykorzystywały zalety wzbogacania zasobów cyfrowych przy wykorzystaniu danych zrozumiałych dla maszyny (prawidłowo określonych semantycznie metadanych opartych na stosownej terminologii opisowej, słownictwie i ontologii). Doświadczenia będą przeprowadzane w grupach tematycznych. Gromadzenie, rozpowszechnianie i międzysektorowy przepływ uzyskanej wiedzy będą stanowiły integralną część tych doświadczeń. Docelowymi obszarami zastosowania są informacje sektora publicznego, dane przestrzenne, zasoby cyfrowe o treści edukacyjnej i kulturowej oraz o charakterze naukowo-akademickim.


C.

Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi oraz podniesienie ich świadomości Działania podejmowane w ramach tego kierunku działań obejmują środki towarzyszące odpowiednim przepisom dotyczącym zasobów cyfrowych oraz promowanie wzmożonej współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi, jak również rozwijanie ich świadomości. Działania te będą wspierały rozwój kryteriów porównawczych, monitoringu i narzędzi analizy, ocenę oddziaływania Programu, oraz rozpowszechnianie wyników. Będą przy tym identyfikowane i analizowane powstające możliwości oraz problemy (np. zaufanie, oznaczanie jakości, prawa własności intelektualnej w szkolnictwie) oraz — w zależności od konkretnej sytuacji — proponowane będą rozwiązania.

24.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/7

ZAŁĄCZNIK II

Środki realizacji programu

1. 2.

Komisja realizuje Program zgodnie z treścią techniczną określoną w załączniku I. Program będzie realizowany poprzez pośrednie działania obejmujące: a) działania z podziałem kosztów i) projekty stworzone dla zwiększania wiedzy, w celu ulepszenia istniejących produktów, metod i/lub usług i/lub sprostania potrzebom polityk wspólnotowych. Finansowanie Wspólnoty co do zasady nie przekroczy 50 % kosztu projektu. Na rzecz jednostek sektora publicznego można dokonać zwrotu w wysokości 100 % kosztów dodatkowych; działania w zakresie dobrych praktyk służących szerzeniu wiedzy. Będą one co do zasady przeprowadzane w grupach tematycznych oraz połączone poprzez sieci tematyczne. Udział Wspólnoty w środkach określonych w tym punkcie zostanie ograniczony do bezpośrednich kosztów uznanych za niezbędne lub przydatne dla osiągnięcia szczególnych celów działania; sieci tematyczne: sieci skupiające wokół danego celu technologicznego lub organizacyjnego różne zainteresowane podmioty tak, aby ułatwić działania koordynacyjne i przekazywanie wiedzy. Można je połączyć z działaniami dotyczącymi dobrych praktyk. Pomoc będzie przyznawana na dodatkowe, uzasadnione koszty koordynowania i tworzenia sieci. Udział Wspólnoty może objąć dodatkowe, uzasadnione koszty związane z tymi środkami;

ii)

iii)

b)

środki towarzyszące Środki towarzyszące przyczyniają się do wprowadzania Programu w życie lub przygotowywania przyszłych działań. Wyłączone z tej kategorii są środki przeznaczone na wprowadzenie na rynek produktów, metod lub usług, działania marketingowe i promocyjne. i) ii) badania wspierające Program, włączając przygotowanie przyszłych działań; wymiana informacji, konferencje, seminaria, warsztaty lub inne spotkania oraz zarządzanie zgrupowanymi działaniami; działania związane z rozpowszechnianiem, informowaniem i komunikacją.

iii) 3.

Wybór działań z podziałem kosztów będzie oparty na zaproszeniach do składania wniosków opublikowanych na stronach internetowych Komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi. Wnioski o pomoc wspólnotową powinny zawierać, w stosownych przypadkach, plan finansowy wyszczególniający wszystkie składniki finansowania projektów, w tym pomoc finansową, o którą wnosi się do Wspólnoty oraz wszelkie inne wnioski o przyznanie wsparcia lub przyznane wsparcie z innych źródeł. Środki towarzyszące będą wprowadzane poprzez zaproszenie do składania ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

4.

5.

L 79/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2005

ZAŁĄCZNIK III Wstępny podział wydatków

1.

Ułatwienie na poziomie Wspólnoty dostępu do zasobów cyfrowych, ich używania i wykorzystania Ułatwienie poprawy jakości i rozpowszechnienie dobrych praktyk związanych z zasobami cyfrowymi pośród dostawców i użytkowników zasobów cyfrowych oraz pomiędzy sektorami Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi oraz ich świadomości

40—50 %

2.

45—55 %

3.

8—12 %

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 79 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L79 - 9 z 200524.3.2005

    Dyrektywa 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 92/49/EWG i 93/6/EWG oraz dyrektywy 94/19/WE, 98/78/WE, 2000/12/WE, 2001/34/WE, 2002/83/WE i 2002/87/WE w celu ustanowienia nowej struktury organizacyjnej komitetów w sektorze usług finansowych (1).

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.