Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 80 POZ 1

Tytuł:

2005/243/WE, Euratom:Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004

Data ogłoszenia:2005-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 80 POZ 1

Strona 1 z 46
29.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2005/243/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 przedostatni akapit, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38, uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, ostatecznie przyjęty dnia 18 grudnia 2003 r. (2) w formie, która uwzględniła rozszerzenie Unii Europejskiej (3), uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (4), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 11/2004 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, przedłożony przez Komisję dnia 13 października 2004 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, ustanowiony przez Radę dnia 29 listopada 2004 r., uwzględniając art. 69 załącznika IV Regulaminu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski dnia 2 grudnia 2004 r., uznając tym samym za zakończoną procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,


STWIERDZA:

Artykuł

Budżet korygujący nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 zostaje ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2004 r.

J.P. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

(1 ) (2) (3) (4)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Dz.U. L 53 z 23.2.2004, str. 1. Dz.U. C 105 z 30.4.2004, str. 9. Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

29.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 10 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2004

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według linii budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Środki własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 7: Odsetki od zaległych płatności i grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 16 16 25

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 7: Odsetki karne i kary finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 04: Zatrudnienie i sprawy społeczne . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 80 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.