Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 82 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 493/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2005-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 82 POZ 1

31.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 493/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

97/359/WE z dnia 24 marca 1997 r. dotyczącą zniesienia ceł na produkty technologii informacyjnej (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

(4)

W Nomenklaturze Scalonej ustalonej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) kodami CN dla monitorów są pozycje 8471 i 8528.

(5)

W interesie Wspólnoty leży całkowite zawieszenie, na ograniczony okres, autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do monitorów wykorzystujących wyświetlacze ciekłokrystaliczne z ekranem o przekątnej 48,5 cm lub mniejszej oraz z proporcjami ekranu 4:3 lub 5:4 objętych kodem CN 8528 21 90. Niniejszy środek powinien zatem wygasnąć dnia 31 grudnia 2006 r., o ile Rada nie podejmie decyzji o jego przedłużeniu.

(2)

Dla klasyfikacji monitorów poza kodem CN 8528 powinny być spełnione określone warunki. Zbliżanie technologii informacyjnych, przemysłu elektroniki konsumenckiej oraz nowych technologii doprowadziło do powstania sytuacji, w której niemożliwe staje się, przy klasyfikacji monitorów, określenie, poprzez odesłanie do prostych cech technicznych, głównej funkcji danego monitora. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wynika, iż klasyfikacja nie może opierać się na rzeczywistym wykorzystaniu. Prawidłowa klasyfikacja poszczególnych produktów powinna opierać się na obiektywnych i wymiernych danych. W obecnej sytuacji nie jest możliwe ustalenie jednoznacznych kryteriów spełniających powyższe wymagania. Dane handlowe wskazują, iż aktualnie monitory wykorzystujące wyświetlacze ciekłokrystaliczne z ekranem o przekątnej 48,5 cm lub mniejszej oraz z proporcjami ekranu 4:3 lub 5:4 są głównie stosowane jako urządzenia wyjściowe w maszynach do automatycznego przetwarzania danych. Jednakże takie monitory mogą również, w częstych przypadkach, odtwarzać obrazy wideo z innego źródła niż maszyna do automatycznego przetwarzania danych, nie spełniają zatem warunku wyłącznego lub głównego przeznaczenia do stosowania w z takimi maszynami. Dlatego, monitory takie nie są objęte Umową o handlu produktami technologii informacyjnej (2) ani komunikatem w sprawie jej wykonania, zatwierdzonymi w imieniu Wspólnoty decyzją Rady

Dlatego rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6)

Ponieważ zmiana przewidziana w niniejszym rozporządzeniu ma być stosowana od tej samej daty co Nomenklatura Scalona na rok 2005, przewidziana w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1810/2004 (4), niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie niezwłocznie oraz powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 Tekst w kolumnie 3 dla kodu CN 8528 21 90, w dziale 85, sekcja XVI części drugiej, Tabela stawek celnych, załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 otrzymuje brzmienie:

„14 (*) ___________ (*) Należności celne zawieszone autonomicznie do dnia 31 grudnia 2006 r. dla monitorów z ekranem o przekątnej 48,5 cm lub mniejszej oraz z proporcjami ekranu 4:3 lub 5:4 (Kod Taric 8528 21 90 30).”.

(3) Dz.U. L 155 z 12.6.1997, str. 1. (4) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1989/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 5). (2) Dz.U. L 155 z 12.6.1997, str. 3.

L 82/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2005

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 82 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L82 - 6 z 200531.3.2005

    Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal

  • Dz. U. L82 - 5 z 200531.3.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2005 z dnia 30 marca 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 824/2000 w zakresie terminu dostaw zbóż do agencji interwencyjnych w niektórych Państwach Członkowskich w roku gospodarczym 2004/2005

  • Dz. U. L82 - 3 z 200531.3.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2005 z dnia 30 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.