Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 85 POZ 58

Tytuł:

2005/263/WE:Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych na mocy dyrektywy 94/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 440)

Data ogłoszenia:2005-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 85 POZ 58

Strona 1 z 26
L 85/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2005 r.

2.4.2005

upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych na mocy dyrektywy 94/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 440)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/263/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

Kilka Państw Członkowskich zgłosiło chęć przyjęcia odstępstw. Komisja przeanalizowała powiadomienia pod względem ich zgodności z warunkami określonymi w artykule 6 ust. 9 dyrektywy 94/55/WE i zatwierdziła je. Państwa Członkowskie, o których mowa powinny zatem zostać upoważnione do przyjęcia tych odstępstw. Jednocześnie uważa się, że wskazane jest zebranie wszystkich zatwierdzonych dotychczas odstępstw w jednej decyzji. Należy zatem uchylić i zastąpić decyzję 2003/635/WE. Aby upewnić się, że dokonywana jest regularna aktualizacja stanu odstępstw, Komisja proponuje zbiorczą aktualizację wszystkich istniejących odstępstw co najmniej co pięć lat. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, powołanego na mocy artykułu 9 dyrektywy 94/55/WE,

uwzględniając dyrektywę Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej artykuł 6 ust.9,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Zgodnie z artykułem 6 ust. 9 dyrektywy 94/55/WE Państwa Członkowskie muszą z wyprzedzeniem poinformować Komisję o swoich odstępstwach po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2002 r. lub w ciągu dwóch lat od daty ostatniego zastosowania zmienionych wersji załączników do dyrektywy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

Niektóre Państwa Członkowskie poinformowały Komisję do dnia 31 grudnia 2002 r. o chęci przyjęcia odstępstw od dyrektywy 94/55/WE. Decyzją 2003/635/WE z dnia 20 sierpnia 2003 r., upoważniającą Państwa Członkowskie na mocy dyrektywy 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (2), Komisja zezwoliła na przyjęcie przez te Państwa Członkowskie odstępstw wymienionych w załącznikach I i II do wyżej wymienionej decyzji.

Państwa Członkowskie wymienione w załączniku I są upoważnione do wdrażania odstępstw określonych w załączniku I dotyczących transportu drogowego niewielkich ilości niektórych towarów niebezpiecznych na swoim terytorium. Odstępstwa te są stosowane bez dyskryminacji.

Artykuł 2 Państwa Członkowskie wymienione w załączniku II są upoważnione do wdrażania odstępstw określonych w załączniku II dotyczących transportu lokalnego ograniczonego do ich terytorium. Odstępstwa te są stosowane bez dyskryminacji.

(3)

Dyrektywa Komisji 2003/28/WE (3) zmieniła załączniki A i B do dyrektywy 94/55/WE. Na mocy dyrektywy 2003/28/WE Państwa Członkowskie musiały wprowadzić w życie ustawodawstwo krajowe nie później niż do dnia 1 lipca 2003 r., przy czym ostatnią datą stosowania, o której mowa w artykule 6 ust. 9 dyrektywy 94/55/WE był 30 czerwca 2003 r.

Artykuł 3 Decyzja 2003/635/WE zostaje uchylona. Odniesienia do uchylonej decyzji są rozumiane jako odniesienia do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/111/WE (Dz.U. L 365 z 10.12.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 221 z 4.9.2003, str. 17. (3) Dz.U. L 90 z 8.4.2003, str. 45.

2.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 85/59

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 marca 2005 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 85 POZ 58 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L85 - 27 z 20052.4.2005

    2005/262/WE:Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Francję Spółdzielni Eksportowej Książki Francuskiej (fr. Coopérative d'exportation du livre français — CELF) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1361)

  • Dz. U. L85 - 1 z 20052.4.2005

    2005/261/WE:Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy, który Zjednoczone Królestwo zamierza wdrożyć w stosunku do gibraltarskiej rządowej reformy podatku dochodowego od przedsiębiorstw (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 929)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.