Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 6 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 854) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 6 - Strona 3

Strona 3 z 4

Korekty do uzyskanych danych dotyczących wagi odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych wprowadza się, gdy stopień wilgotności tych odpadów opakowaniowych regularnie i znacząco różni się od stopnia wilgotności opakowań wprowadzonych na rynek i jeśli istnieje ryzyko, że współczynniki odzysku lub recyklingu opakowań zostaną znacząco przeszacowane lub niedoszacowane z tego powodu. Korekt takich dokonuje się tylko w wyjątkowych przypadkach spowodowanych szczególnymi warunkami klimatycznymi lub innymi okolicznościami. Znaczące korekty odnotowuje się w opisach odnoszących się do zbiorów danych, zgodnie z art. 7 akapit czwarty. 2. Waga odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych, na tyle, na ile jest to praktyczne, nie obejmuje materiałów nieopakowaniowych zebranych wraz z odpadami opakowaniowymi. Korekt danych dotyczących wagi odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych dokonuje się wówczas, gdy ilość materiałów nieopakowaniowych wśród odpadów przekazanych do procesu skutecznego odzysku lub recyklingu powoduje ryzyko, że współczynnik odzysku lub recyklingu opakowań zostanie znacząco przeszacowany lub niedoszacowany. Nie dokonuje się korekt w odniesieniu do niewielkich ilości materiałów nieopakowaniowych i zanieczyszczeń regularnie występujących w odpadach opakowaniowych. Znaczące korekty odnotowuje się w opisach odnoszących się do zbiorów danych, zgodnie z art. 7 akapit czwarty. Artykuł 6 W art. 3, 4 i 5 przepisy dotyczące odzysku stosuje się z odpowiednimi zmianami do odpadów opakowaniowych spalanych w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii. Artykuł 7 Państwa Członkowskie co roku uzupełniają tabele zamieszczone w Załączniku i przekazują je Komisji w formie elektronicznej.


Tabele te obejmują każdy cały rok kalendarzowy i są przekazywane Komisji w terminie 18 miesięcy od końca danego roku, bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

Komisja udostępnia te dane na ogólnie dostępnej stronie internetowej.

Wraz z wypełnionymi tabelami Państwa Członkowskie przekazują stosowny opis sposobu, w jaki dane zostały zebrane. Opis ten wyjaśnia również zastosowane metody szacowania.

Artykuł 8 Państwa Członkowskie mogą dobrowolnie dostarczyć dalsze dane dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, na ile są one dostępne. Dane te mogą obejmować:

a) dane dotyczące produkcji, wywozu i przywozu pustych opakowań;

b) dane dotyczące opakowań wielokrotnego użytku;

c) konkretne podelementy opakowań, takich jak opakowania kompozytowe;

d) poziom stężenia metali ciężkich zawartych w opakowaniach w rozumieniu art. 11 dyrektywy 94/62/WE oraz obecność trujących i innych niebezpiecznych substancji i materiałów w rozumieniu pkt. 1 tiret trzecie załącznika II do tej dyrektywy;

e) odpady opakowaniowe uznane za niebezpieczne ze względu na zanieczyszczenie spowodowane przez zawarte w nich produkty w rozumieniu dyrektywy Rady 91/689/EWG (2) oraz decyzji Komisji 2000/532/WE (3).

Artykuł 9 Państwa Członkowskie dostarczają dane stosując formaty określone w Załączniku, począwszy od danych za rok 2003.

Artykuł 10 Decyzja 97/138/WE traci moc.

(1) Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. (3) Dz.U. L 226 z 6.9.2000, str. 3.

5.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/9

Artykuł 11 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

L 86/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.4.2005

ZAŁĄCZNIK TABELA 1 Ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych w Państwie Członkowskim i odzyskanych lub spalonych w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii na terenie Państwa Członkowskiego lub poza nim

(w tonach) Odzyskane lub spalone w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii w wyniku: Rodzaj wytworzonych odpadów opakowaniowych spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii (g) całkowitego odzysku i spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii (h)

Materiał

recyklingu materiału

innych form recyklingu

recyklingu całkowitego

odzysku energii

innych form odzysku

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Szkło Tworzywa sztuczne Papier/tektura Aluminium Metale Stal Razem Drewno Inne Razem

Uwagi: 1) Pola białe: dostarczenie danych jest obowiązkowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 6 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L86 - 13 z 20055.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 967) (1)

  • Dz. U. L86 - 3 z 20055.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 5 kwietnia 2005 r.

  • Dz. U. L86 - 1 z 20055.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.