Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 91 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w marcu 2005 r.

Data ogłoszenia:2005-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 91 POZ 4

L 91/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 545/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w marcu 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.) (2), w szczególności jego art. 5 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 przewiduje, że wnioskowane ilości mogą być zmniejszone. Wnioski, które zostały złożone, dotyczą ilości globalnej, przekraczającej dostępny limit. W tej sytuacji i w trosce o zapewnienie sprawiedliwego podziału dostępnych ilości, należy zmniejszyć proporcjonalnie wnioskowane ilości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Każdy wniosek o wydanie uprawnień importowych, złożony zgodnie z postanowieniami art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1206/2004, uwzględnia się do następujących ilości mięsa z kością: — 8,9347 % wnioskowanej ilości mięsa przeznaczonego na wyrób konserw, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1206/2004, — 50,0474 % wnioskowanej ilości mięsa przeznaczonego na wyrób produktów, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1206/2004. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2005 r.

Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 przewiduje w danym razie dalsze przydzielanie ilości, na które, na dzień 18 lutego 2005 r., nie złożono wniosków o wydanie pozwoleń. Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 395/2005 z dnia 9 marca 2005 r., przewidujący nowy przydział uprawnień importowych z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia (3), określił ilości mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, jakie można importować na warunkach specjalnych do 30 czerwca 2005 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 230 z 30.6.2004, str. 42. (3) Dz.U. L 63 z 10.3.2005, str. 20.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 91 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 13 z 20059.4.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalająca zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do badanych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, a także wymogi zatwierdzania produkcji oraz przywozu takich produktów (1)

 • Dz. U. L91 - 12 z 20059.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L91 - 10 z 20059.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2005 r.

 • Dz. U. L91 - 5 z 20059.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przydziału kodów państw zgłaszających i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do uaktualnienia wykazu portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L91 - 3 z 20059.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L91 - 1 z 20059.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.