Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komitetu nr 1/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach rozdziału sektorowego dotyczącego urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Data ogłoszenia:2005-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 40

L 93/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2005

DECYZJA KOMITETU NR 1/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach rozdziału sektorowego dotyczącego urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (2005/291/WE)

KOMITET,

uwzględniając Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym uznawaniu w związku z oceną zgodności, w szczególności jej art. 10 ust. 4 lit. a) oraz art. 11, a także mając na uwadze fakt, że Komitet ma podjąć decyzję o wpisaniu instytucji oceny zgodności do rozdziału sektorowego załącznika 1 do Umowy,


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1. Dodaje się instytucję oceny zgodności wymienioną w załączniku A do wykazu szwajcarskich instytucji oceny zgodności w rozdziale sektorowym dotyczącym urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w załączniku 1 do Umowy. 2. Szczegółowy zakres działań instytucji oceny zgodności, wymienionej w załączniku A, w odniesieniu do produkcji i procedur oceny zgodności, został ustalony przez Strony i będzie przez nie utrzymany.

Niniejsza decyzja, sporządzona w dwóch egzemplarzach, zostanie podpisana przez przedstawicieli Komitetu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron w celu wprowadzania zmian do Umowy. Niniejszą decyzję stosuje się od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów. Podpisano w Bernie, dnia 2 marca 2005 r. W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Heinz HERTIG

Podpisano w Brukseli, dnia 16 marca 2005 r. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Joanna KIOUSSI

12.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/41

ZAŁĄCZNIK A Szwajcarska instytucja oceny zgodności dodana do wykazu instytucji oceny zgodności w rozdziale sektorowym dotyczącym urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w załączniku 1 do Umowy QS SCHAFFHAUSEN AG Wiesengasse, 20 8222 Beringen Szwajcaria Tel.: +41 52 687 20 10 Faks: +41 52 682 18 02.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 45 z 200512.4.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L93 - 42 z 200512.4.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie szerokopasmowej łączności elektronicznej wykorzystującej linie energetyczne (1)

 • Dz. U. L93 - 34 z 200512.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie uproszczonych świadectw w przywozie nasienia bydła i świeżego mięsa wieprzowego z Kanady i zmieniająca decyzję 2004/639/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1002) (1)

 • Dz. U. L93 - 32 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L93 - 31 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój, z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L93 - 6 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L93 - 5 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Malcie, w Polsce i na Słowacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L93 - 3 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 416/2004 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L93 - 1 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.