Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 42

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie szerokopasmowej łączności elektronicznej wykorzystującej linie energetyczne (1)

Data ogłoszenia:2005-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 42

Strona 1 z 3
L 93/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2005

ZALECENIE KOMISJI z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie szerokopasmowej łączności elektronicznej wykorzystującej linie energetyczne

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/292/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niniejsze zalecenie ma na celu zapewnienie przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących warunków wprowadzania systemów PLC (systemów łączności wykorzystujących linie energetyczne) oraz usuwanie niepotrzebnych przeszkód prawnych. Systemy PLC obejmują zarówno urządzenia, jak i sieci.

w dyrektywie 89/336/EWG Rady z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej) (3), w dyrektywie 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (dyrektywa w sprawie końcowych urządzeń telekomunikacyjnych) (4), w ramowej dyrektywie 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników („dyrektywa o usłudze powszechnej”) (5), na przykład w zakresie łączności w sytuacjach awaryjnych i integralności sieci. W celu uniknięcia dyskryminacji, wzajemnego subsydiowania i zakłócania konkurencji, zgodnie z dyrektywą 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 96/92/WE (6), na niektórych przedsiębiorstwach spoczywać może obowiązek prowadzenia oddzielnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych w odniesieniu do działań niezwiązanych z energią elektryczną, takich jak PLC.

(2)

Uregulowania dotyczące łączności elektronicznej Unii Europejskiej mają na celu stworzenie korzystnych warunków dla konkurencyjnego udostępniania sieci i usług łączności elektronicznej oraz zapewnienie użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie wyboru, ceny i jakości. Władze krajowe stawiają sobie za cel wspieranie konkurencji w dziedzinie udostępniania sieci łączności elektronicznej, w tym sieci łączności wykorzystujące linie energetyczne (sieci PLC). Z tego względu władze, o których mowa, powinny usuwać wszelkie nieuzasadnione bariery prawne, w szczególności odnoszące się do placówek użyteczności publicznej, stanowiące przeszkodę dla wprowadzania i eksploatacji sieci łączności elektronicznej PLC.

(4)

Sieci PLC to sieci kablowe i jako takie są to sieci przekazu kierowanego. Nie wykorzystują one częstotliwości radiowych do przekazu w rozumieniu załącznika B do dyrektywy o zezwoleniach ani decyzji 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (7).

(5)

(3)

Wprowadzenie systemów PLC wymaga jedynie ogólnego zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (2). Wymagać to może również, tam gdzie to właściwe, wypełnienia pewnych zobowiązań przewidzianych

Systemy PLC wchodzą w zakres dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywy EMC). Termin „aparat” określony w dyrektywie EMC oznacza wszystkie elektryczne i elektroniczne urządzenia wraz ze sprzętem i instalacjami, które zawierają elektryczne i/lub elektroniczne części składowe. Systemy PLC to urządzenia stacjonarne, które mogą być wprowadzone do użytku wyłącznie, jeżeli są zgodne z dyrektywą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 45 z 200512.4.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L93 - 40 z 200512.4.2005

  Decyzja Komitetu nr 1/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach rozdziału sektorowego dotyczącego urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Dz. U. L93 - 34 z 200512.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie uproszczonych świadectw w przywozie nasienia bydła i świeżego mięsa wieprzowego z Kanady i zmieniająca decyzję 2004/639/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1002) (1)

 • Dz. U. L93 - 32 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L93 - 31 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój, z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L93 - 6 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L93 - 5 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Malcie, w Polsce i na Słowacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L93 - 3 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 416/2004 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L93 - 1 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.