Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 6

Strona 1 z 22
L 93/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 552/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej cegieł

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. PROCEDURA 1. Wszczęcie postępowania (1)

Dnia 13 lipca 2004 r. Komisja ogłosiła, w formie zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Postępowanie wszczęto w wyniku skargi wniesionej 7 czerwca 2004 r. przez Europejską Federację Producentów Materiałów Ogniotrwałych (P.R.E.) („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym wypadku ponad 50 %, łącznej wspólnotowej produkcji niektórych rodzajów cegieł magnezytowych. Skarga zawierała dowody potwierdzające dumping rozpatrywanego produktu i powstałą w związku z nim istotną szkodę, które uznano za uzasadniające w wystarczającym stopniu wszczęcie postępowania.

2. Strony zainteresowane postępowaniem

(2)

(3)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu postępowania skarżącego, innych wspólnotowych producentów, eksportujących producentów, importerów, dostawców i użytkowników oraz stowarzyszenia użytkowników, o których wiadomo, że są zainteresowani, jak i przedstawicieli ChRL. Zainteresowanym stronom stworzono możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Producenci skarżący, inni współpracujący wspólnotowi producenci, eksportujący producenci, importerzy, dostawcy, użytkownicy i stowarzyszenia użytkowników przedstawili swoje uwagi. Wszystkie strony, które złożyły stosowny wniosek o przesłuchanie i podały szczególne powody na jego uzasadnienie, uzyskały możliwość przesłuchania. W celu umożliwienia eksportującym producentom w ChRL ubiegania się, jeśli wyrażą takie życzenie, o przyznanie traktowania według zasad gospodarki rynkowej („MET”) oraz indywidualnego traktowania („IT”), Komisja przesłała chińskim przedsiębiorstwom, o których wiadomo, że są zainteresowane, formularze wniosków o przyznanie traktowania według zasad gospodarki rynkowej oraz wniosków o indywidualne traktowanie. Osiem przedsiębiorstw zażądało przyznania traktowania według zasad gospodarki rynkowej, zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, lub indywidualnego traktowania, jeżeli w toku badania zostanie ustalone, że nie spełniają one kryteriów wymaganych do przyznania traktowania według zasad gospodarki rynkowej. Jedno przedsiębiorstwo wystąpiło o przyznanie tylko indywidualnego traktowania.

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. C 180 z 13.7.2004, str. 2.

12.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/7

(6)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja zaznaczyła, że może zaistnieć konieczność kontroli wyrywkowej do celów dochodzenia. Jednakże z uwagi na mniejszą niż spodziewana liczbę eksportujących producentów w ChRL, które zgłosiły gotowość do współpracy, uznano, że kontrola wyrywkowa nie będzie konieczna.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 45 z 200512.4.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L93 - 42 z 200512.4.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie szerokopasmowej łączności elektronicznej wykorzystującej linie energetyczne (1)

 • Dz. U. L93 - 40 z 200512.4.2005

  Decyzja Komitetu nr 1/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach rozdziału sektorowego dotyczącego urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Dz. U. L93 - 34 z 200512.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie uproszczonych świadectw w przywozie nasienia bydła i świeżego mięsa wieprzowego z Kanady i zmieniająca decyzję 2004/639/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1002) (1)

 • Dz. U. L93 - 32 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L93 - 31 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój, z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L93 - 5 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Malcie, w Polsce i na Słowacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L93 - 3 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 416/2004 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L93 - 1 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.