Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 30 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2005 r. określająca szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2849) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 30 - Strona 2

Strona 2 z 3

Artykuł 2 1. W przypadku pojazdów wycofanych z eksploatacji lub materiałów, bądź ich części, w odniesieniu do których uprawniony krajowy zakład przetwarzania wydał zaświadczenie zniszczenia i które zostały wywiezione do innego Państwa Członkowskiego lub państw trzecich celem dalszego przetwarzania, przetwarzanie zalicza się na konto Państwa Członkowskiego dokonującego wywozu, celem obliczenia celów, jeżeli istnieją przekonywujące dowody świadczące o tym, że recykling i/lub przetwarzanie miało miejsce w warunkach będących zasadniczo odpowiednikiem warunków przewidzianych w prawodawstwie Wspólnoty dotyczącym tej kwestii. Pojazdy wycofane z eksploatacji, w odniesieniu do których zaświadczenie o zniszczeniu wydało inne Państwo Członkowskie lub kraj trzeci i które są przywożone do przetwarzania i/lub recyklingu w danym Pastwie Członkowskim nie zaliczają się jako przetworzone lub poddane recyklingowi w Państwie Członkowskim dokonującym przywozu. 2. W przypadku wywozu do państw trzecich, Państwa Członkowskie określają, czy niezbędna jest dodatkowa dokumentacja celem dostarczenia dowodów, że wysłane materiały rzeczywiście pochodzą z recyklingu lub zostały odzyskane. Artykuł 3 1. Tabele sporządzone w Załączniku każdego roku wypełniają Państwa Członkowskie, począwszy od danych na 2006 r. i przesyłają je do Komisji w terminie 18 miesięcy od końca odnośnego roku. 2. W odniesieniu do lat poprzedzających 2006 r., Państwa Członkowskie przekazują dostępne dane Komisji w terminie 12 miesięcy od końca odnośnego roku. Dane odnoszące się do lat poprzedzających 2006 r. będą wykorzystywane wyłącznie w celach kontrolnych. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji


Stavros DIMAS

(10)

(11)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Państwa Członkowskie obliczają cele związane z ponownym użyciem/odzyskiem oraz ponownym użyciem/recyklingiem określone w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2000/53/WE na podstawie ponownie użytych, poddanych recyklingowi i odzyskanych materiałów pochodzących z operacji oczyszczania, demontażu i strzępienia. Państwa Członkowskie zapewniają, że w odniesieniu do materiałów poddawanych dalszemu przetwarzaniu uwzględnia się rzeczywiście osiągnięte przetwarzanie. W tym celu Państwa Członkowskie wypełniają tabele 1–4 sporządzone w Załączniku do tej decyzji, łącznie z właściwym opisem wykorzystanych danych. 2. Wypełniając tabele 1–4 Załącznika do niniejszej decyzji, Państwa Członkowskie mogą również korzystać z opartego na danych założenia dotyczącego średniego procentu ponownie użytych, poddanych recyklingowi i odzyskanych metali z pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwanego dalej „założeniem dotyczącym zawartości metalu”. Założenie należy poprzeć szczegółowymi danymi uzasadniającymi założony procent zawartości metalu, jak również założony procent ponownego użycia, recyklingu i przetworzenia metalu. Dane te powinny być ważne w odniesieniu do co najmniej 95 % pojazdów wycofanych z eksploatacji, powstałych w danym Państwie Członkowskim. 3. We wspomnianych danych Państwa Członkowskie umieszczają informacje dotyczące podziału: a) bieżącego krajowego rynku samochodowego; b) pojazdów wycofanych z eksploatacji na ich terytorium; oraz

Członek Komisji

(2) Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 574/2004 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15). (2) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 94/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2005

ZAŁĄCZNIK Tabela 1: Materiały pochodzące z oczyszczania i demontażu (w tonach na rok) pojazdów wycofanych z eksploatacji powstałych w określonym Państwie Członkowskim i przetworzonych w tym Państwie Członkowskim

Odzyskanie energii (C1) Całkowity odzysk (D1 = B1 + C1)

Materiały z oczyszczania i demontażu (**)

Ponowne użycie (A)

Recykling (B1)

Usunięcie E1

Akumulatory Płyny (z wyłączeniem paliwa) Filtry oleju Inne materiały pochodzące z oczyszczania (z wyłączeniem paliwa) Katalizatory Elementy metalowe Opony Duże części plastikowe Szkło Inne materiały pochodzące z oczyszczania Razem Tabela 2: Materiały pochodzące ze strzępienia (w tonach na rok) pojazdów wycofanych z eksploatacji powstałych w określonym Państwie Członkowskim i przetworzonych w tym Państwie Członkowskim

Materiały ze strzępienia (**) Recykling (B2) Odzyskanie energii (C2) Całkowity odzysk (D2 = B2 + C2) Usunięcie E2

Złom żelazny (stal) Materiały nieżelazne (aluminium, miedź, cynk, ołów itp.) Drobinki pochodzące ze strzępienia (SLF) Pozostałe Razem Tabela 3: Kontrola (części) pojazdów wycofanych z eksploatacji powstałych w określonym Państwie Członkowskim i wywiezionych w celu dalszego przetworzenia (w tonach na rok)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 30 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 39 z 200513.4.2005

  Umowa między byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 38 z 200513.4.2005

  Decyzja Rady 2005/296/WPZiB, WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 37 z 200513.4.2005

  Oświadczenie Komisji dotyczące art. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

 • Dz. U. L94 - 34 z 200513.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2005 r. dotycząca wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1032)

 • Dz. U. L94 - 26 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2074/2001 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L94 - 22 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych oraz rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L94 - 21 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L94 - 19 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 5 z 200513.4.2005

  Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

 • Dz. U. L94 - 3 z 200513.4.2005

  Agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

 • Dz. U. L94 - 1 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 555/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego, na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., możliwości połowowe tuńczyka i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach Madagaskaru

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.