Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 30 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2005 r. określająca szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2849) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 30 - Strona 3

Strona 3 z 3

Całkowity recykling (części) wywiezionych pojazdów wycofanych z eksploatacji (F1) Całkowity odzysk (części) wywiezionych pojazdów wycofanych z eksploatacji (F2)

Waga całkowita pojazdów wycofanych z eksploatacji wywiezionych na kraj (**)

Całkowity odzysk (części) wywiezionych pojazdów wycofanych z eksploatacji (F3)

13.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/33

Tabela 4: Całkowite ponowne użycie, odzyskanie i recykling (w tonach na rok) pojazdów wycofanych z eksploatacji powstałych w określonym Państwie Członkowskim i przetworzonych w tym Państwie Członkowskim lub poza nim


Ponowne użycie (A) Całkowity recykling (B1 + B2 + F1) Całkowity odzysk (D1 + D2 + F2) Całkowite ponowne użycie i recykling (X1 = A + B1 + B2 + F1) Całkowite ponowne użycie i przetworzenie (X2 = A + D1 + D2 + F2)

W (całkowita liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji) = … W1 (całkowita masa pojazdu) = … Przypisy: 1) Szare pola w tabeli 1 wypełniane są dobrowolnie.

% X1/W1

% X2/W1

2) Państwa Członkowskie korzystające z założenia dotyczącego zawartości metalu zobowiązane są do użycia informacji objętej przypisem w częściach tabeli 2 odnoszącej się do metali. 3) (**): Gdzie jest to możliwe, należy używać kodów LoW (kody Wykazu Odpadów) z Załącznika do decyzji Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 ust. a dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzji Rady 94/904/WE ustanawiającej wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (1). 4) Państwa Członkowskie niekorzystające z założenia dotyczącego zawartości metalu obliczają ponowne użycie (A) na podstawie niżej przedstawionej metody odejmowania: indywidualna masa pojazdu (Wi) minus masa oczyszczonego i zdemontowanego pojazdu wycofanego z eksploatacji (karoseria) (Wb) minus masa oczyszczonych i zdemontowanych materiałów wysłanych do przetworzenia, recyklingu lub ostatecznego usunięcia. Państwa Członkowskie korzystające z założenia dotyczącego zawartości metalu określają A (z wyłączeniem części metalowych) na podstawie deklaracji przedstawionych przez upoważnione zakłady przetwarzania. Masę otrzymanego materiału poddanego recyklingowi/odzyskowi/usunięciu określa się na podstawie deklaracji przedstawionych przez odbierający pojazdy zakład recyklingu/przetwarzania lub zakład zbierający, noty wagowe, inne formy not księgowych lub not usunięcia. Indywidualną masę pojazdu (Wi) oblicza się i) na podstawie masy pojazdu w ruchu wymienioną w dokumentach rejestracyjnych (2) lub ii) na podstawie masy pojazdu gotowego do jazdy podanej w świadectwie zgodności, opisanym w załączniku IX do dyrektywy Rady 70/156/EWG (3) ze zmianami lub, iii) w przypadku, gdy te dane nie są dostępne, na podstawie masy określonej w specyfikacjach producenta. We wszystkich przypadkach indywidualna masa pojazdu nie obejmuje wagi kierowcy, którą ustala się na 75 kg oraz masy paliwa, którą ustala się na 40 kg. Masę oczyszczonego i poddanego demontażowi pojazdu wycofanego z eksploatacji (karoserii) (Wb) określa się na podstawie informacji pochodzących od zakładu przetwarzania odbierającego pojazd. 5) Całkowitą masę pojazdu (W1) oblicza się jako sumę indywidualnych mas pojazdu (Wi). Całkowitą liczbę pojazdów wycofanych z eksploatacji (W) oblicza się na podstawie liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji powstałych w danym Państwie Członkowskim, co ma miejsce po wydaniu przez upoważniony krajowy zakład przetwarzania zaświadczenia o zniszczeniu. 6) Wydajność strumieni strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza się na podstawie kampanii strzępienia w połączeniu z liczbą pojazdów wycofanych z eksploatacji przeznaczonych do strzępienia. Liczbę pojazdów wycofanych z eksploatacji przeznaczonych do strzępienia oblicza się na podstawie not wagowych, kwitów lub innych form księgowania. Państwa Członkowskie przekazują Komisji liczbę kampanii strzępienia przeprowadzonych na ich terytorium. Rzeczywisty recykling/odzysk obliczonego wyniku złomowania (innego niż metale) należy uzasadnić na podstawie deklaracji przedstawionych przez odbierający pojazdy zakład recyklingu/przetwarzania lub zakład zbierający, not wagowych, innych form not księgowych lub not usunięcia.

(1) (2) (3)

Dz.U. L 226 z 6.9.2000, str. 3. Od dnia 1 czerwca 2004 r., czyli od daty wejścia w życie dyrektywy Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 138 z 1.6.1999), masę pojazdu w ruchu wpisuje się w punkcie G. Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 30 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 39 z 200513.4.2005

  Umowa między byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 38 z 200513.4.2005

  Decyzja Rady 2005/296/WPZiB, WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 37 z 200513.4.2005

  Oświadczenie Komisji dotyczące art. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

 • Dz. U. L94 - 34 z 200513.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2005 r. dotycząca wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1032)

 • Dz. U. L94 - 26 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2074/2001 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L94 - 22 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych oraz rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L94 - 21 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L94 - 19 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 5 z 200513.4.2005

  Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

 • Dz. U. L94 - 3 z 200513.4.2005

  Agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

 • Dz. U. L94 - 1 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 555/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego, na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., możliwości połowowe tuńczyka i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach Madagaskaru

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.