Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 4

Strona 4 z 7

(29)

W odniesieniu do wyrównania (top-up) Zjednoczone Królestwo ponownie zapewniło, że do handicapu regionalnego wynikającego z analizy kosztów i korzyści z lutego 2004 r. należy zastosować współczynnik + 2 %, ponieważ w wyniku realizacji projektu objętego pomocą nie nastąpi wzrost produkcji.

V. OCENA ŚRODKA (25)

W odniesieniu do kosztów zakupu oprzyrządowania dla dostawców Zjednoczone Królestwo zapewniło, że nie zostały one uznane za koszty kwalifikowane ani uwzględnione w analizie kosztów i korzyści z lutego 2004 r., ponieważ muszą być poniesione w obydwu scenariuszach i w związku z tym nie mają wpływu na handicap Ryton.


(30)

(26)

W odniesieniu do kosztów operacyjnych zakupu komponentów i materiałów Zjednoczone Królestwo dostarczyło

Środek na rzecz PCA UK, którego dotyczy powiadomienie, stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu i sfinansowany zostanie przez państwo lub przy użyciu jego zasobów. Ponadto ze względu na znaczący udział w finansowaniu projektu pomoc ta może prowadzić do wypaczenia konkurencji w ramach wspólnoty, umożliwiając PCA UK uzyskanie przewagi nad konkurentami nieotrzymującymi pomocy. Dodatkowo na rynku motoryzacyjnym ma miejsce intensywna wymiana handlowa pomiędzy Państwami Członkowskimi, w której PSA odgrywa znaczącą rolę.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/59

(31)

W art. 87 ust. 2 Traktatu wymieniono pewne rodzaje pomocy, które są zgodne z postanowieniami Traktatu. W świetle charakteru i celu pomocy oraz położenia geograficznego przedsiębiorstwa, do omawianego planu nie mają zastosowania postanowienia lit. a), b) i c) tego artykułu. W art. 87 ust. 3 Traktatu wyszczególniono inne formy pomocy, które można uznać za zgodne z regułami wspólnego rynku. Komisja przyjmuje do wiadomości, że projekt jest zlokalizowany na obszarze Ryton-on-Dunsmore, który kwalifikuje się do objęcia pomocą zgodnie z postanowieniami art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, z pułapem pomocy regionalnej równym 10 % ekwiwalentu dotacji netto. Rozważana pomoc przeznaczona jest dla grupy PCA UK, zajmującej się produkcją i montażem pojazdów silnikowych. Powyższe przedsiębiorstwo należy zatem do sektora motoryzacyjnego w rozumieniu wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu motoryzacyjnego (5) (zwanych dalej „zasadami ramowymi dla przemysłu motoryzacyjnego”). Ustęp 2.2 lit. a) zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego stanowi, że o całości pomocy, którą organy publiczne planują przyznać danemu projektowi w ramach zatwierdzonych programów pomocowych na rzecz przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, należy zgodnie z postanowieniami art. 88 ust. 3 Traktatu powiadomić przed jej przyznaniem, jeżeli osiągnięty jest jeden z następujących progów: i) całkowity koszt projektu wynosi 50 mln EUR; ii) suma pomocy brutto dla projektu wynosi 5 mln EUR, uwzględniając zarówno pomoc państwa, jak i pomoc za pośrednictwem instrumentów wspólnotowych. Zarówno całkowity koszt omawianego projektu, jak i kwota pomocy przekraczają progi zobowiązujące do przekazania informacji. Zatem powiadamiając o proponowanej pomocy regionalnej dla PCA UK Zjednoczone Królestwo spełniło wymagania art. 88 ust. 3 Traktatu. Zgodnie z zasadami ramowymi dla przemysłu motoryzacyjnego Komisja zobowiązana jest zapewnić, że przyznana pomoc jest jednocześnie konieczna do realizacji projektu oraz proporcjonalna do wagi problemów, które ma rozwiązać. Aby Komisja mogła zatwierdzić pomoc państwa w branży motoryzacyjnej muszą być spełnione oba kryteria – konieczności i proporcjonalności. Zgodnie z postanowieniami ust. 3.2. lit. a) zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego, aby wykazać konieczność udzielenia pomocy regionalnej jej adresat musi w wyraźny sposób udowodnić, że posiada realną ekonomicznie alternatywną lokalizację dla swojego projektu. W razie braku innej lokalizacji przemysłowej, nowej bądź istniejącej, która mogłaby przyjąć rozważaną inwestycję w ramach grupy, przedsiębiorstwo byłoby zmuszone do realizacji projektu w jedynym możliwym zakładzie nawet przy braku pomocy. Z tego względu nie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.