Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 5

Strona 5 z 7

jest możliwe zatwierdzenie pomocy regionalnej dla projektu, który nie jest przenaszalny geograficznie.

(36)

(32)

Po zbadaniu dostarczonych przez Zjednoczone Królestwo dokumentów i informacji Komisja uznała, że plany zakładu w Trnavie oraz dokumenty dotyczące procesu wyboru lokalizacji i specyfikacje techniczne wskazują na możliwość przyjęcia przez zakład rozważanego projektu do realizacji. W istocie obecnie przewidywana zdolność produkcyjna zakładu wynosi 55 samochodów na godzinę począwszy od 2006 r. Jednak po wdrożeniu nowej linii produkcyjnej o wydajności 32 samochodów na godzinę zakład mógłby produkować nawet 87 samochodów na godzinę. W obecnych granicach zakładu znajduje się wystarczająca ilość przestrzeni do takiego rozszerzenia produkcji, a całość infrastruktury jest już przygotowana pod zwiększoną zdolność produkcyjną. Dodatkowo Komisja zauważa, że doniesienia prasowe potwierdzają, iż Trnava jest wciąż uważana przez grupę PSA za możliwą alternatywę dla Ryton w odniesieniu do rozważanego projektu. W oparciu o informacje, o których mowa w akapitach 36 i 37, Komisja uznaje Trnavę za realną alternatywę dla Ryton w ramach rozważanego projektu. Komisja potwierdziła również, że projekt wiąże się z całkowitym demontażem starych linii produkcyjnych oraz z instalacją zupełnie nowych maszyn i urządzeń w ramach ogólnej struktury produkcyjnej, która w wyraźny sposób różni się od poprzedniej. W związku z powyższym projekt kwalifikuje się jako przekształcenie zgodnie z zasadami ramowymi dla przemysłu motoryzacyjnego. W związku z powyższym Komisja stwierdza, że projekt jest przenaszalny i można go uznać za kwalifikujący się do objęcia pomocą regionalną, ponieważ pomoc taka jest konieczna w celu przyciągnięcia inwestycji do objętego nią regionu. Zgodnie z postanowieniami ust. 3.2. lit. b) zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego, koszty kwalifikowane zdefiniowane są w programie regionalnym obowiązującym w danym regionie objętym pomocą. Po przeanalizowaniu dostarczonych przez Zjednoczone Królestwo dodatkowych informacji na temat sposobu kalkulacji kosztów kwalifikowanych oraz wydatków na oprzyrządowanie dla dostawców, Komisja potwierdziła, że koszty o wartości zaktualizowanej 146,837 mln GBP można uznać za kwalifikujące się do objęcia pomocą. Zgodnie z postanowieniami ust. 3.2. lit. c) zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego, Komisja musi zapewnić, że planowana pomoc jest proporcjonalna do problemów regionalnych, które ma rozwiązać. W tym celu stosuje się analizę kosztów i korzyści.


(37)

(33)

(38)

(39)

(34)

(40)

(41) (35)

(5) Dz.U. C 279 z 15.9.1997, str. 1. Zasady ramowe dla przemysłu motoryzacyjnego przestały obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r., lecz wciąż mają zastosowanie do pomocy państwa, o której powiadomiono Komisję przed tą datą. Patrz: komunikat Komisji do Państw Członkowskich (Dz.U. C 258 z 9.9.2000, str. 6).

(42)

L 95/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

(43)

W analizie kosztów i korzyści porównuje się, w zakresie składników przenaszalnych, koszty, które inwestor musiałby ponieść w celu zrealizowania inwestycji w rozważanym regionie, z kosztami realizacji identycznego projektu w innej lokalizacji. Przy użyciu tego porównania Komisja określa konkretne handicapy dla danego regionu objętego pomocą. Komisja zatwierdza pomoc regionalną w granicach wyznaczonych przez te handicapy.

(47)

(44)

Zgodnie z postanowieniami ust. 3.2. lit. c) zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego, handicapy operacyjne dla Ryton w porównaniu z Trnavą są wyznaczane w analizie kosztów i korzyści za okres trzyletni, ponieważ rozważany projekt nie jest inwestycją od podstaw. Ostateczna wersja analizy kosztów i korzyści dostarczona przez Zjednoczone Królestwo obejmuje lata 2008–2010, czyli trzy lata od rozpoczęcia produkcji, zgodnie z ust. 3.3. załącznika I zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Przyjmując rok 2002 jako rok odniesienia, w przedstawionej analizie kosztów i korzyści podano handicap kosztu netto równy 18,772 mln GBP dla lokalizacji w Ryton, w porównaniu z lokalizacją w Trnavie. Otrzymany w rezultacie „wskaźnik handicapu regionalnego” (6) dla projektu wynosi 12,78 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.