Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 97 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 564/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz upoważniające do ostatecznego poboru tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz niektórych lin oraz kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Republiki Czeskiej, Rosji, Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2005-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 97 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 3

(4) Dz.U. C 67 z 17.3.2004, str. 5.

L 97/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2005

(9)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje uznane za niezbędne dla celów określenia dumpingu oraz przeprowadziła wizytę weryfikacyjną w siedzibie wnioskodawcy.

(15)

porównywalnego, reprezentatywnego typu sprzedawanego na rynek wewnętrzny.

(10)

Dochodzenie w sprawie dumpingu objęło okres od 1 lipca 2003 r. do 29 lutego 2004 r. (zwany dalej „okresem dochodzenia”).


D. PRODUKT

Produkt objęty procedurą

(11)

W odniesieniu do produktów spełniających wymóg 5 %, przeprowadzono analizę dotyczącą tego, czy sprzedaż krajowa każdego porównywalnego typu mogłaby być uważana za dokonaną w zwykłym obrocie handlowym, poprzez określenie odsetka sprzedaży omawianego typu niezależnym klientom, nieprzynoszącej straty. We wszystkich przypadkach nieprzynosząca straty sprzedaż danego typu stanowiła ponad 80 % całkowitej sprzedaży krajowej wspomnianego typu i w związku z tym, normalna cena oparta była na średniej ważonej całej sprzedaży dokonanej w okresie dochodzenia.

Produktem objętym procedurą jest ten sam produkt co w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia obecnych środków (zwanym dalej „poprzednim dochodzeniem”), tj. żelazne lub stalowe liny i kable, w tym liny zamknięte, z wyłączeniem lin i kabli ze stali nierdzewnej, o maksymalnym przekroju poprzecznym powyżej 3 mm, z dołączonym osprzętem lub bez (zwane „linami z drutów stalowych” lub „SWR”), pochodzące z Turcji, sklasyfikowane obecnie pod kodami CN 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 oraz 7312 10 99.

(16)

Produkt podobny

(12)

Podobnie jak w poprzednim dochodzeniu, również i to dochodzenie wykazało, że SWR produkowane w Turcji przez wnioskodawcę i sprzedawane na rynek turecki lub na wywóz do Wspólnoty mają zasadniczo takie same cechy fizyczne i zastosowanie, w związku z czym należy je uznać za produkt podobny w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

W odniesieniu do typów produktów wywożonych do Wspólnoty, w przypadku gdy nie stwierdzono porównywalnych typów sprzedawanych na rynku krajowym, normalna wartość była ustalana w oparciu o koszty poniesione przez wnioskodawcę przy produkcji wywożonych typów produktu będącego przedmiotem procedury, rozsądną kwotę sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz zyski, zgodnie z art. 2 ust. 3 i 6 rozporządzenia podstawowego. Koszty ogólne i administracyjne zostały oparte na sprzedaży krajowej przez wnioskodawcę produktu podobnego. Margines zysku został oparty na sprzedaży krajowej produktu podobnego przez wnioskodawcę, dokonywaną w normalnym obrocie handlowym.

Cena wywozowa

(17)

E. DUMPING

Ponieważ całkowita sprzedaż na wywóz produktu objętego procedurą odbywała się bezpośrednio do niezależnych klientów we Wspólnocie, cenę wywozową określono, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, na podstawie cen zapłaconych lub należnych.

Wartość normalna

(13)

W celu określenia wartości normalnej, ustalono najpierw, czy całkowita wielkość sprzedaży przez wnioskodawcę produktu podobnego na rynku krajowym jest reprezentatywna w porównaniu z jego całkowitą wielkością sprzedaży na wywóz do Wspólnoty. Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego uznano, iż wielkość ta jest reprezentatywna, ponieważ wielkość sprzedaży krajowej wnioskodawcy wynosi co najmniej 5 % całkowitej wielkości jego sprzedaży na wywóz do Wspólnoty.

Porównanie

(18)

Porównanie między normalną wartością a ceną wywozową przeprowadzono na podstawie loco-fabryka i na tym samym poziomie sprzedaży. W celu zapewnienia rzetelności porównania wzięto pod uwagę, stosownie do art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego, różnice w czynnikach, które, jak podnoszono i dowiedziono, wpływają na ceny i porównywalność cen, tj. koszty transportu, ubezpieczenia, przeładunku, załadunku oraz koszty dodatkowe, koszty kredytów i wartość marży.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 97 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 63 z 200515.4.2005

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz.U. L 300 z 25.9.2004)

 • Dz. U. L97 - 57 z 200515.4.2005

  Wspólne stanowisko rady 2005/304/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce i uchylające wspólne stanowisko 2004/85/WPZiB

 • Dz. U. L97 - 41 z 200515.4.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

 • Dz. U. L97 - 38 z 200515.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. dotycząca niewłączenia kwasu krezolowego, dichlorofenu, imazametabenzu, kasugamycinu i polyoxinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 975) (1)

 • Dz. U. L97 - 37 z 200515.4.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

 • Dz. U. L97 - 36 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L97 - 35 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L97 - 34 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L97 - 33 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005

 • Dz. U. L97 - 32 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L97 - 31 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L97 - 30 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L97 - 28 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L97 - 20 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L97 - 19 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L97 - 17 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L97 - 15 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L97 - 13 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 118/2005 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych dla płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L97 - 11 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające środek przejściowy na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do finansowania składowania zboża oferowanego do skupu interwencyjnego w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L97 - 9 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96

 • Dz. U. L97 - 8 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające, na rok gospodarczy 2004/2005, kwoty, które należy wypłacić organizacjom producentów oliwy z oliwek i ich uznanym związkom na mocy rozporządzenia Rady nr 136/66/EWG

 • Dz. U. L97 - 6 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L97 - 4 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.