Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 100 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do liczby i nazw stałych paneli naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Data ogłoszenia:2006-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 100 POZ 3

8.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 575/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do liczby i nazw stałych paneli naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 28 ust. 4 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Powołanie dodatkowego panelu naukowego do spraw zdrowia roślin wymaga wprowadzenia zmian w nazwie panelu „panel ds. zdrowia roślin, produktów ochrony roślin i ich pozostałości”. Należy w związku z tym zmienić rozporządzenie (WE) nr 178/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

(5)

Ochrona zdrowia roślin stanowi zasadniczy element bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego, a rozwój sytuacji w ostatnim okresie wymaga zwiększenia ilości opinii naukowych dotyczących ryzyka fitosanitarnego. Aktualnie przeprowadzenie ekspertyzy przez panel naukowy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, odpowiedzialnego za wydawanie opinii w zakresie zdrowia roślin, środków ochrony roślin i ich pozostałości, pozwala tylko w sposób wyrywkowy i ograniczony formułować opinie naukowe dotyczące zdrowia roślin. Wobec zwiększenia ilości wniosków o wydanie opinii naukowej w zakresie zdrowia roślin, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przekazał do Komisji wniosek formalny o powołanie nowego stałego panelu naukowego skupiającego szeroki wachlarz ekspertów z różnych dziedzin związanych ze zdrowiem roślin, takich jak: entomologia, mykologia, wirusologia, bakteriologia, botanika, agronomia, kwarantanna roślin i epidemiologia chorób roślin.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) litera c) otrzymuje następujące brzmienie: „c) panel ds. produktów ochrony roślin i ich pozostałości;”; 2) dodaje się lit. i) w następującym brzmieniu: „i) panel ds. zdrowia roślin.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 100 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 12 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L100 - 10 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L100 - 9 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

 • Dz. U. L100 - 7 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L100 - 5 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L100 - 4 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L100 - 1 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.