Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 100 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

Data ogłoszenia:2006-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 100 POZ 4

L 100/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 576/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 48, a także mając na uwadze, co następuje:


(4) (1)

nizacje te w pełni uwzględniły kwestie związane z ochroną środowiska oraz z jakością. Dlatego w odniesieniu do powyższych środków przewiduje się zniesienie aktualnie obowiązującej granicy dziesięciu lat dla jednego rodzaju działalności.

(3)

Z powyższych względów należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1433/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

Punkt 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1433/2003 (2) stanowi, że koszty szczególne produkcji ekologicznej, łączonej lub doświadczalnej, ekologicznych środków ochrony roślin, środków ochrony środowiska, w tym kosztów wytworzonych w wyniku zagospodarowania opakowań z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, środków na rzecz poprawy jakości, w tym kwalifikowanej grzybni i roślin oraz materiału siewnego należącego do kategorii „podstawowej” lub „kwalifikowanej”, mogą zostać uznane za opcjonalne koszty kwalifikowane programów operacyjnych w przypadku maksymalnie 10 lat w odniesieniu do jednego rodzaju działalności. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że stopień wykorzystania tych środków przez organizacje producentów w większości państw członkowskich jest wysoki. Oznacza to, że w swoich programach operacyjnych orga-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W punkcie 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 początek akapitu pierwszego otrzymuje następujace brzmienie: „2) Koszty szczegółowe:”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2190/2004 (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, str. 21).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 100 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 12 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L100 - 10 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L100 - 9 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

 • Dz. U. L100 - 7 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L100 - 5 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L100 - 3 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do liczby i nazw stałych paneli naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L100 - 1 z 20068.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.