Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 103 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2006-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 103 POZ 27

12.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 585/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2006 r.

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

L 103/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2006

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052 204 212 624 999 052 204 999 220 999 052 204 999 052 204 212 220 400 624 999 052 624 999 388 400 404 508 512 524 528 720 804 999 388 512 524 528 720 999

117,1 103,7 139,0 149,3 127,3 129,4 47,6 88,5 226,6 226,6 127,4 56,7 92,1 72,0 35,5 46,1 35,7 62,7 66,5 53,1 44,7 60,5 52,6 78,3 113,6 65,0 85,5 76,1 57,0 75,3 86,6 105,4 82,5 81,5 79,1 48,6 62,4 69,8 68,3

0707 00 05

0709 10 00 0709 90 70

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 20 50

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 103 POZ 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L103 - 29 z 200612.4.2006

    Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/115/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1480) (1)

  • Dz. U. L103 - 1 z 200612.4.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 584/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych, znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim), pochodzących z Republiki Korei

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.