Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 103 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/115/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1480) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 103 POZ 29

Strona 1 z 3
12.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/29

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/115/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1480)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/277/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (3), w szczególności jego art. 18, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

nienia się czynnika chorobotwórczego z dzikich ptaków na ptaki domowe, w szczególności drób, oraz rozprzestrzenienia się z jednego państwa członkowskiego do innych państw członkowskich i państw trzecich poprzez międzynarodowy handel żywymi ptakami lub otrzymanymi z nich produktami. W kilku państwach członkowskich podejrzewa się wystąpienie przypadków wirusa podtypu H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków lub przypadki te są potwierdzone. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, Komisja przyjęła decyzję 2006/115/WE z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylającą decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE (4). Szczególne środki przewidziane w niniejszej decyzji powinny mieć zastosowanie bez uszczerbku dla środków, jakie mają być podjęte przez państwa członkowskie w ramach dyrektywy Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (5). Środki przewidziane w dyrektywie 92/40/EWG stanowią jednak minimalne środki zwalczania choroby, które wymagają przepisów uzupełniających, w szczególności dotyczących przemieszczania niektórych ptaków oraz produktów otrzymywanych z drobiu i innych ptaków, pochodzących ze strefy dotkniętej chorobą występującą wśród dzikiego ptactwa.

(3)

Grypa ptaków jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w krótkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrze-

(4)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 18/2006 (Dz.U. L 4 z 7.1.2006, str. 3).

(4) Dz.U. L 48 z 18.2.2006, str. 28. (5) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

L 103/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2006

(5)

Należy wyjaśnić zależność miedzy środkami wspólnotowymi podjętymi w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków spowodowaną przez wirus grypy A podtyp H5N1 wśród dzikiego ptactwa a środkami, które mają zostać podjęte w przypadku choroby drobiu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 103 POZ 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L103 - 27 z 200612.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L103 - 1 z 200612.4.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 584/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych, znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim), pochodzących z Republiki Korei

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.