Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 24 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzącego z Republiki Korei, i poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2006-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 24 - Strona 3

Strona 3 z 3

W przypadkach, w których jakakolwiek z zainteresowanych stron odmawia dostępu lub nie dostarcza niezbędnych informacji w wyznaczonym terminie albo znacznie utrudnia dochodzenie, ustaleń tymczasowych lub końcowych, potwierdzających lub zaprzeczających, można dokonać zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, w oparciu o dostępne fakty. W przypadku gdy ustalono, że jakakolwiek ze stron dostarczyła informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, informacje takie nie są brane pod uwagę i mogą wówczas zostać wykorzystane dostępne fakty. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik dla wymienionej strony może być mniej korzystny, niż w przypadku gdyby strona ta współpracowała,


(19)

(14)

L 107/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym wszczyna się dochodzenie na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 w celu stwierdzenia, czy przywóz do Wspólnoty krzemu wysyłanego z Republiki Korei zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Republiki Korei objęty kodem CN ex 2804 69 00 (kod TARIC 2804 69 00 10), stanowi obejście środków nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004. Artykuł 2 Organom celnym nakazuje się niniejszym, na mocy art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96, podjęcie właściwych kroków celem rejestracji przywozu określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia. Rejestracja wygasa dziewięć miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja może w drodze rozporządzenia nakazać organom celnym zaprzestania rejestrowania przywozu do Wspólnoty produktów wytwarzanych przez producentów, którzy złożyli wniosek o zwolnienie z wymogu rejestracji, i co do których ustalono, że nie obchodzą ceł antydumpingowych. Artykuł 3 1. Wnioski o kwestionariusze powinny być składane do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. Zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić

wszystkie inne informacje w terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. 3. Producenci w Republice Korei, którzy są zainteresowani zwolnieniem z rejestracji przywozu lub stosowania środków, powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w terminie wynoszącym również 40 dni. 4. Zainteresowane strony mogą również składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie 40 dni. 5. Wszelkie informacje dotyczące sprawy, wnioski dotyczące przesłuchania lub kwestionariusza, jak również wszelkie wnioski o zwolnienie przywozu z rejestracji lub stosowania środków muszą był złożone w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej); należy na nich wskazać adres, e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony. Wszystkie oświadczenia pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym rozporządzeniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencję dostarczoną przez zainteresowane strony na zasadzie poufności należy oznakować „Limited” (1) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez klauzuli poufności, oznakowaną „Do wglądu zainteresowanych stron”. Adres Komisji do celów korespondencji: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Handlu Dyrekcja B Biuro: J-79 5/16 B-1049 Bruksela Faks: (0032 2) 295 65 05. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Oznacza to, iż dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wykonywania art. VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 24 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 54 z 200620.4.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2006/4)

 • Dz. U. L107 - 44 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notifikowana jako dokument nr C(2006) 1583) (1)

 • Dz. U. L107 - 42 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/639/WE w odniesieniu do Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1541) (1)

 • Dz. U. L107 - 38 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji

 • Dz. U. L107 - 37 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2006 r.

 • Dz. U. L107 - 35 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 29 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L107 - 28 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1374/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L107 - 27 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L107 - 23 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L107 - 3 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L107 - 1 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.