Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 108 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Chile oraz aktualizująca wpis w tym załączniku dotyczący Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1546) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 108 POZ 24

L 108/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Chile oraz aktualizująca wpis w tym załączniku dotyczący Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1546)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2006/295/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

państw trzecich, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego.

(2)

Po misji inspekcyjnej przeprowadzonej w Chile przez ekspertów Komisji, właściwe służby weterynaryjne Chile potwierdziły, że ze względów technicznych i sanitarnych to państwo trzecie nie powinno znajdować się w wykazie w decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do przywozu mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego do Wspólnoty.

(3)

Wpis dotyczący Chile znajdujący się w kolumnie A załącznika I do decyzji 2004/438/WE powinien zostać odpowiednio zmieniony w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego.

Decyzja Komisji 2004/438/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3) ustanawia w załączniku I do tej decyzji wykaz

(4)

Ponadto właściwe jest zaktualizowanie znajdującego się w tym załączniku przypisu odnoszącego się do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2004/438/WE.

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206; sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 83. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83). (3) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 72; sprostowanie w Dz.U. L 92 z 12.4.2005, str. 47.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

21.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/25

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2004/438/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 21 kwietnia 2006 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 108/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I

»+«: państwo zatwierdzone »0«: państwo niezatwierdzone

Kod ISO państwa trzeciego

Państwo trzecie

Kolumna A

Kolumna B

Kolumna C

AD AL AN AR AU BG BR BW BY BZ BH CA CH CL CN CO CR CU DZ ET GL GT HK HN HR IL IN IS KE MA MG MK

Andora Albania Antyle Niderlandzkie Argentyna Australia Bułgaria Brazylia Botswana Białoruś Belize Bośnia i Hercegowina Kanada Szwajcaria Chile Chińska Republika Ludowa Kolumbia Kostaryka Kuba Algieria Etiopia Grenlandia Gwatemala Hong Kong Honduras Chorwacja Izrael Indie Islandia Kenia Maroko Madagaskar Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (*)

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0

+ 0 0 0 + + 0 0 0 0 0 + + + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

21.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/27

Kod ISO państwa trzeciego

Państwo trzecie

Kolumna A

Kolumna B

Kolumna C

MR MU MX NA NI NZ PA PY RO RU SG SV SZ TH TN TR UA US UY ZA ZW

Mauretania Mauritius Meksyk Namibia Nikaragua Nowa Zelandia Panama Paragwaj Rumunia Rosja Singapur Salwador Suazi Tajlandia Tunezja Turcja Ukraina Stany Zjednoczone Ameryki Urugwaj Afryka Południowa Zimbabwe

0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0

0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

(*) Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: kod tymczasowy, który pozostaje bez wpływu na ostateczną nazwę tego państwa, która ma być ustalona po zakończeniu prowadzonych obecnie w ONZ negocjacji w tej sprawie.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 108 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 31 z 200621.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1652) (1)

 • Dz. U. L108 - 28 z 200621.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik I do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przywozu bydła z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1552) (1)

 • Dz. U. L108 - 23 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L108 - 22 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L108 - 20 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L108 - 19 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L108 - 17 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L108 - 15 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L108 - 13 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 12 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 24. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L108 - 9 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L108 - 7 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L108 - 5 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 615/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 21 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L108 - 3 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w strefach ICES VIII, IX, X (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L108 - 1 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.