Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 108 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik I do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przywozu bydła z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1552) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 108 POZ 28

Strona 1 z 2
L 108/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik I do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przywozu bydła z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1552)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/296/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględnione w wykazie państw, z których przywóz bydła do Wspólnoty jest dopuszczony.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającą dyrektywy 90/426/EWG i 92/65/EWG oraz uchylającą dyrektywę 72/462/EWG (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1 oraz art. 7 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy zatem 79/542/EWG.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Część 1 załącznika I do decyzji 79/542/EWG zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 21 kwietnia 2006 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Część 1 załącznika I do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1979 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (2) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz niektórych żywych zwierząt. Chile wnioskowało o dopuszczenie przez Wspólnotę przywozu bydła domowego z Chile. Sytuacja związana z występowaniem choroby w Chile jest zadowalająca, a ponadto państwo to znajduje się już w wykazie odnoszącym się do zwierząt nieudomowionych, innych niż świnie. Chile powinno być zatem

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 320. (2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/259/WE (Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 65).

21.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/29

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I ŻYWE ZWIERZĘTA Część 1 WYKAZ PAŃSTW TRZECICH LUB ICH CZĘŚCI (*)

Państwo (a)

Kod państwa 2

Świadectwo weterynaryjne Opis terytorium Wzór (wzory) 3 4 SG 5

Warunki szczególne 6

1

BG – Bułgaria

BG-0 BG-1

Cały kraj Prowincje Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnowo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardijk, okręg Sofii, miasto Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana i Vidin Cały kraj Cały kraj oprócz rejonu Doliny Okanagan Kolumbii Brytyjskiej, opisanego następująco: — od punktu na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych, o długości geograficznej 120° 15′ i szerokości geograficznej 49° — na północ do punktu długości geograficznej 119° 35′ i szerokości geograficznej 50° 30′ — na północny-wschód do punktu długości geograficznej 119° i szerokości geograficznej 50° 45′ — na południe do punktu na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych, o długości geograficznej 118° 15′ szerokości geograficznej 49°.

— BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y A

VI

CA – Kanada

CA-0 CA-1

POR-X BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (**) A

IVb IX

CH – Szwajcaria

CH-0

Cały kraj

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM POR-X, POR-Y, SUI B

CL – Chile

CL-0

Cały kraj

BOV-X, OVI-X, RUM POR-X, SUI B V

GL – Grenlandia HR – Chorwacja IS – Islandia

GL-0 HR-0

Cały kraj Cały kraj

OVI-X, RUM BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y B

IS-0

Cały kraj

I

MK – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (****) NZ – Nowa Zelandia

MK-0

Cały kraj

X

NZ-0

Cały kraj

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

I

L 108/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 108 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 31 z 200621.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1652) (1)

 • Dz. U. L108 - 24 z 200621.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Chile oraz aktualizująca wpis w tym załączniku dotyczący Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1546) (1)

 • Dz. U. L108 - 23 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L108 - 22 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L108 - 20 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L108 - 19 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L108 - 17 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L108 - 15 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L108 - 13 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 12 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 24. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L108 - 9 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L108 - 7 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L108 - 5 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 615/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 21 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L108 - 3 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w strefach ICES VIII, IX, X (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L108 - 1 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.