Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 108 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1652) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 108 POZ 31

21.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1652)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/297/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Podręcznik Diagnostyczny ustanawiający procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru świń (4).

(5)

Należy zatem 2006/274/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

W Niemczech wystąpiły przypadki klasycznego pomoru świń. Decyzja Komisji 2006/274/WE z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (2) została przyjęta w celu podtrzymania i przedłużenia okresu obowiązywania środków wprowadzonych przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (3). Przede wszystkim ze względu na zagrożenie dla zdrowia zwierząt związane z handlem żywymi świniami, przewóz świń z i do gospodarstw usytuowanych na obszarach wymienionych w załączniku I do wyżej wymienionej decyzji został opatrzony dużo bardziej rygorystycznymi warunkami, niż te przewidziane w dyrektywie 2001/89/WE. Z informacji dostarczonych przez Niemcy wynika, że problemy związane z dobrostanem zwierząt pojawiają się w związku z hodowlą świń w niektórych gospodarstwach w strefach nadzoru, na terenie których zakaz przewozu świń pozostaje w mocy. Władze Niemiec powinny mieć zatem możliwość zezwolenia na przeniesienie świń z gospodarstwa usytuowanego w strefie nadzoru na warunkach przewidzianych dyrektywą 2001/89/WE oraz decyzją Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego 2002 r. zatwierdzającą

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

W decyzji 2006/274/WE wprowadza się następujące zmiany: W art. 2 dodaje się następujący akapit trzeci w brzmieniu:

„3. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) właściwy organ może zezwolić na przewiezienie świń z gospodarstwa usytuowanego w strefie nadzoru bezpośrednio do wyznaczonego gospodarstwa, na terenie którego nie przebywają żadne świnie, usytuowanego w tej samej strefie nadzoru, pod warunkiem że: — przy przewozie świń przestrzegane są warunki ustanowione w art. 11 ust. 1 lit. f) oraz ust. 2 dyrektywy 2001/89/WE; — w gospodarstwie, z którego przenoszone są świnie przeprowadzono z wynikiem negatywnym badania, o których mowa w rozdziale IV D ust. 2 Załącznika do decyzji 2002/106/WE. Władze Niemiec prowadzą ewidencję tego rodzaju przewozów i niezwłocznie informują o nich Komisję za pośrednictwem Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.”.

(4) Dz.U. L 39 z 9.2.2002, str. 71. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2003/859/WE (Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 55).

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 99 z 7.4.2006, str. 36. (3) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona aktem przystąpienia z 2003 r.

L 108/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2006

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 108 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 28 z 200621.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik I do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przywozu bydła z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1552) (1)

 • Dz. U. L108 - 24 z 200621.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Chile oraz aktualizująca wpis w tym załączniku dotyczący Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1546) (1)

 • Dz. U. L108 - 23 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L108 - 22 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L108 - 20 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L108 - 19 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L108 - 17 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L108 - 15 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L108 - 13 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 12 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 24. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L108 - 9 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L108 - 7 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L108 - 5 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 615/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 21 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L108 - 3 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w strefach ICES VIII, IX, X (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L108 - 1 z 200621.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.