Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 11 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 63/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2006-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 11 POZ 1

17.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 63/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2006 r.

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

L 11/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2006

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052 204 212 624 999 052 204 999 220 999 052 204 999 052 204 220 388 624 999 052 204 999 052 204 400 464 624 662 999 052 220 999 400 404 512 720 999 400 720 999

89,6 47,1 92,7 115,6 86,3 169,1 83,8 126,5 94,1 94,1 113,0 128,4 120,7 46,7 55,8 47,0 66,5 58,5 54,9 74,2 71,2 72,7 71,1 76,7 84,3 133,0 74,7 27,9 78,0 55,6 60,9 58,3 108,1 93,3 58,4 60,2 80,0 97,2 54,4 75,8

0707 00 05

0709 10 00 0709 90 70

0805 10 20

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10

0808 10 80

0808 20 50

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 11 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 36 z 200617.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2000/690/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Przedsiębiorczości w celu przedłużenia jej okresu obowiązywania

 • Dz. U. L11 - 33 z 200617.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika V do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6052) (1)

 • Dz. U. L11 - 21 z 200617.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik B do dyrektywy Rady 88/407/EWG i załącznik II do decyzji 2004/639/WE w odniesieniu do warunków przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5840) (1)

 • Dz. U. L11 - 19 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 2132/2005

 • Dz. U. L11 - 17 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 9/2006

 • Dz. U. L11 - 15 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L11 - 13 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L11 - 11 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

 • Dz. U. L11 - 9 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L11 - 6 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 66/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zwalniające z obowiązku stosowania zasad rozdziału dotyczącego zaopatrzenia w zakresie transferu niewielkich ilości rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych

 • Dz. U. L11 - 4 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa (1)

 • Dz. U. L11 - 3 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 64/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.