Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 11 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 66/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zwalniające z obowiązku stosowania zasad rozdziału dotyczącego zaopatrzenia w zakresie transferu niewielkich ilości rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych

Data ogłoszenia:2006-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 11 POZ 6

L 11/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EURATOM) NR 66/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zwalniające z obowiązku stosowania zasad rozdziału dotyczącego zaopatrzenia w zakresie transferu niewielkich ilości rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 Ze stosowania przepisów rozdziału VI tytułu II Traktatu zwalnia się, w odniesieniu do specjalnych materiałów rozszczepialnych, transfer, przywóz na i wywóz z terytorium Wspólnoty, pod warunkiem że dotyczy to ilości określonych w stanie wolnym, nieprzekraczających 200 gramów uranu-235, uranu-233 lub plutonu w każdej pojedynczej transakcji oraz rocznego limitu 1 000 gramów którejkolwiek z tych substancji na użytkownika. W przypadku wywozu i przywozu niniejsze stosuje się z zastrzeżeniem przepisów umów o współpracy zawartych przez Wspólnotę z państwami trzecimi.


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 2 lit. d) i art. 74, 77, 124 i 161,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji nr 17/66/Euratom z dnia 29 listopada 1966 r. zwalniające z obowiązku stosowania zasad rozdziału dotyczącego zaopatrzenia w zakresie transferu niewielkich ilości rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych (1) zostało znacząco zmienione (2). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

Artykuł 3 Każdy, kto przywozi lub wywozi, lub każdy dostawca dokonujący transferu wewnątrz Wspólnoty w ramach zwolnienia ustanowionego w art. 1 i 2, zgłasza do Agencji Dostaw kwartalne zestawienia transakcji w ten sposób przeprowadzone, z uwzględnieniem:

(2)

Warunki zaopatrzenia Wspólnoty w materiały rozszczepialne pozwalają na ogłoszenie zwolnienia przewidzianego w art. 74 Traktatu, zgodnie ze sposobami zapewniającymi ochronę regularnego i równego zaopatrzenia wszystkich użytkowników, z jednej strony, w odniesieniu do rud i materiałów źródłowych, a z drugiej strony w odniesieniu do specjalnych materiałów rozszczepialnych,

a) daty zawarcia umowy dostawy;

b) nazw stron umowy;

c)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

miejsca produkcji materiału;

d) cech chemicznych i/lub fizycznych produktu; Artykuł 1 Ze stosowania postanowień tytułu II rozdziału VI Traktatu dla rud i materiałów źródłowych uranu i toru wyłącza się: e) ilości podanych w jednostkach systemu miar;

a) transfer i przywóz na terytorium Wspólnoty ilości nieprzekraczających zawartości 1 t uranu i/lub toru na transakcję w granicach 5 t rocznie na użytkownika, dla każdego z tych materiałów;

f)

zastosowania tych rud, materiałów i specjalnych materiałów rozszczepialnych.

źródłowych

b) wywóz poza terytorium Wspólnoty ilości, dla których zawartość uranu i/lub toru nie przekracza 1 t w granicach 5 t rocznie na użytkownika, dla każdego z tych materiałów.

(1) Dz.U. 241 z 28.12.1966, str. 4057/66. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (Euratom) nr 3137/74 (Dz.U. L 333 z 13.12.1974, str. 27). (2) Patrz: załącznik I.

Informacje, o których mowa w lit. e) akapit pierwszy, wyraża się w kilogramach zawartości uranu lub toru dla rud i materiałów źródłowych i w gramach dla uranu-233, uranu235 lub plutonu dla specjalnych materiałów rozszczepialnych. Liczby zawierające części dziesiętne są zaokrąglane do jednostki niższej lub wyższej, w zależności, czy część dziesiętna jest niższa czy wyższa niż 0,5. Jeśli część dziesiętna wynosi 0,5, liczba jest zaokrąglana do jednostki wyższej lub niższej w zależności, czy cyfra poprzedzająca część dziesiętną jest parzysta czy nieparzysta.

17.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/7

Kwartalne zestawienia są zgłaszane do Agencji w terminie jednego miesiąca, licząc od końca każdego kwartału, w czasie którego miały miejsce operacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu. Artykuł 4 Rozporządzenie nr 17/66/Euratom zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 11/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2006

ZAŁĄCZNIK I Uchylone rozporządzenie i jego zmiana Rozporządzenie Komisji 17/66/Euratom (Dz.U. 241 z 28.12.1966, str. 4057/66) Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 3137/74 (Dz.U. L 333 z 13.12.1974, str. 27)

ZAŁĄCZNIK II Tabela korelacji

Rozporządzenie nr 17/66/Euratom Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 zdanie wprowadzające Artykuł 1 tiret pierwsze Artykuł 1 tiret drugie Artykuł 2 Artykuł 3 akapit pierwszy Artykuł 3 akapit pierwszy przypis u dołu strony 3 Artykuł 3 akapit drugi — Artykuł 4 — —

Artykuł 1 zdanie wprowadzające Artykuł 1 lit. a) Artykuł 1 lit. b) Artykuł 2 Artykuł 3 akapit pierwszy Artykuł 3 akapit drugi Artykuł 3 akapit trzeci Artykuł 4 Artykuł 5 Załącznik I Załącznik II

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 11 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 36 z 200617.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2000/690/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Przedsiębiorczości w celu przedłużenia jej okresu obowiązywania

 • Dz. U. L11 - 33 z 200617.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika V do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6052) (1)

 • Dz. U. L11 - 21 z 200617.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik B do dyrektywy Rady 88/407/EWG i załącznik II do decyzji 2004/639/WE w odniesieniu do warunków przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5840) (1)

 • Dz. U. L11 - 19 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 2132/2005

 • Dz. U. L11 - 17 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 9/2006

 • Dz. U. L11 - 15 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L11 - 13 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L11 - 11 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

 • Dz. U. L11 - 9 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L11 - 4 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa (1)

 • Dz. U. L11 - 3 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 64/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L11 - 1 z 200617.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 63/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.