Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 110 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu UE/Dania-Wyspy Owcze z dnia 10 listopada 2005 r. zmieniająca Protokół 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 110 POZ 1

24.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU UE/DANIA-WYSPY OWCZE z dnia 10 listopada 2005 r. zmieniająca Protokół 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2006/287/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

Uwzględniając Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony, zwaną dalej „Umową”, podpisaną w Brukseli dnia 6 grudnia 1996 r., w szczególności jej art. 34 ust. 1 (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

diagonalnej w odniesieniu do Wysp Owczych, w przypadku zaistnienia nadużyć lub braku współpracy administracyjnej.

(5)

Rozszerzony system kumulacji pochodzenia oznacza, że w kontekście umów preferencyjnych zawartych pomiędzy danymi krajami mają zastosowanie te same przepisy dotyczące zasad pochodzenia. Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja, powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji. Należy wprowadzić wspólne deklaracje dotyczące oceny i rewizji stosowania kumulacji przez Wyspy Owcze oraz zmian, jakie należy wprowadzić do Protokołu. W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Umowy oraz w celu ułatwienia pracy użytkownikom i organom administracji celnej należy zatem włączyć do nowego tekstu Protokołu 3 wszystkie omawiane postanowienia,

Protokół 4 do Umowy przewiduje dwustronną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a Wyspami Owczymi. Rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Bułgarii, Rumunii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, na podstawie Deklaracji Barcelońskiej przyjętej na Konferencji Eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27–28 listopada 1995 r., w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej. Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki, oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia. Do celów wdrażania rozszerzonego systemu kumulacji oraz aby uniknąć obchodzenia ceł, niezbędna jest harmonizacja przepisów dotyczących zakazu zwrotu lub zwolnienia z należności celnych oraz harmonizacji wymagań w zakresie przetwarzania, przewidzianych w Protokole 3 w odniesieniu do materiałów niepochodzących dla uzyskania statusu materiałów pochodzących, jak również wprowadzenie do Protokołu artykułu upoważniającego Wspólnotę do zawieszenia kumulacji

(6)

(2)

(7)

(8)

(3)

(9)

(4)

STANOWI CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Protokół 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z odpowiednimi Wspólnymi Deklaracjami.

(1) Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 2.

L 110/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

24.4.2006

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

P. FAUCHERAND

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 110 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L110 - 3 z 200624.4.2006

    Protokół 3 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.