Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 113 POZ 10

Tytuł:

Zalecenie Urząd Nadzoru EFTA nr 193/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie powiadomień, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

Data ogłoszenia:2006-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 113 POZ 10

Strona 1 z 6
L 113/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2006

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

ZALECENIE URZĄD NADZORU EFTA nr 193/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie powiadomień, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1),


organy regulacyjne w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o projektowanych środkach zidentyfikowanych w art. 7 ust. 3 dyrektywy nr 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).

(3)

uwzględniając Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności zaś jego art. 5 ust. 2 lit. b),

uwzględniając wymieniony w punkcie 5cl załącznika XI do Porozumienia EOG akt prawny (dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej) dostosowany do Porozumienia protokołem 1 do tego Porozumienia, a także zmianami sektorowymi zawartymi w załączniku XI do Porozumienia, w szczególności zaś art. 19 ust. 1 tego aktu,

Dodatkowym wymogiem dla krajowych organów regulacyjnych jest uzyskanie zezwolenia Urzędu na nałożenie obowiązków ujętych w art. 8 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa o dostępie) przywołanych w punkcie 5cj załącznika XI do Porozumienia EOG i zgodnie z Protokołem nr 1 do Porozumienia oraz zgodnie ze zmianami sektorowymi zawartymi w załączniku XI do tegoż Porozumienia, przy czym stanowi to odrębny proces. Urząd umożliwi krajowym organom regulacyjnym, na ich wniosek, wypowiedzenie się w kwestii proponowanych środków przed ich formalnym zgłoszeniem zgodnie z art. 7 dyrektywy nr 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) i art. 8 ust. 3 dyrektywy nr 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie). Jeżeli zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy nr 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) Urząd poinformował krajowy organ regulacyjny o swojej opinii, zgodnie z którą projektowany środek stanowiłby przeszkodę w funkcjonowaniu Porozumienia EOG, lub o swoich poważnych wątpliwościach odnośnie zgodności projektowanego środka z przepisami prawa EOG, krajowy organ regulacyjny będzie miał w odpowiednim czasie możliwość wypowiedzenia się na temat kwestii podniesionych przez Urząd. Dyrektywa nr 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) ustanawia pewne wiążące terminy dla uwzględnienia powiadomień zgodnie z art. 7. Dla ułatwienia i zapewnienia skuteczności mechanizmu współpracy i konsultacji ustanowionego w art. 7 dyrektywy nr 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) oraz w interesie pewności prawnej niezbędne są przejrzyste zasady powiadamiania oraz badania przez Urząd powiadomień, a także obliczania terminów, o których mowa powyżej.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z nowymi ramami regulacyjnymi sieci i usług łączności elektronicznej krajowe organy regulacyjne mają obowiązek wspomagania rozwoju rynku wewnętrznego poprzez m.in. przejrzystą współpracę ze sobą oraz z Urzędem, ażeby zapewnić spójne stosowanie prawa i wdrażanie postanowień dyrektyw składających się na nowe ramy regulacyjne.

(5)

(2)

Ażeby zapewnić, że decyzje podejmowane na szczeblu krajowym nie będą oddziaływały negatywnie na funkcjonowanie Porozumienia EOG ani na realizację celów określonych w nowych ramach regulacyjnych, krajowe organy regulacyjne muszą powiadomić Urząd Nadzoru EFTA (zwany dalej Urzędem) oraz pozostałe krajowe

(6)

(1) Zwanego dalej Porozumieniem EOG.

27.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/11

(7)

Równie korzystne byłoby wyjaśnienie uzgodnień proceduralnych w ramach art. 8 ust. 3 akapit drugi dyrektywy nr 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 113 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L113 - 24 z 200627.4.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 319/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian do decyzji Kolegium nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L113 - 18 z 200627.4.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 194/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie odnośnych rynków produktów i usług sektora łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej zawartą w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L113 - 6 z 200627.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1716) (1)

 • Dz. U. L113 - 4 z 200627.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L113 - 3 z 200627.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w kwietniu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L113 - 1 z 200627.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.