Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 113 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 319/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian do decyzji Kolegium nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2006-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 113 POZ 24

L 113/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2006

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA nr 319/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian do decyzji Kolegium nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

URZĄD NADZORU EFTA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,


UWZGLĘDNIAJĄC

1a) Artykuł 3 ust. 1 decyzji nr 195/04/COL otrzymuje brzmienie:

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. a) oraz art. 24, a także art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

„Zgłoszenie przekazywane jest Urzędowi przez przedstawicielstwo danego państwa EFTA przy Unii Europejskiej lub inny punkt kontaktowy ustanowiony przez państwo EFTA. Zgłoszenie kierowane jest do Dyrekcji ds. Konkurencji i Pomocy Państwa Urzędu. Dyrekcja ds. Konkurencji i Pomocy Państwa Urzędu może ustanowić punkty kontaktowe dla przyjmowania zgłoszeń.”.

ZGODNIE Z przyjętą w dniu 14 lipca 2004 r. przez Urząd Nadzoru EFTA decyzją nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

1b) Artykuł 3 ust. 6 decyzji nr 195/04/COL otrzymuje brzmienie:

Urząd Nadzoru EFTA zgodnie z wymogami art. 3 ust. 1 decyzji nr 195/04/COL będzie wdrażać od dnia 1 stycznia 2006 r. system elektronicznych zgłoszeń,

„Po konsultacji z państwami EFTA Urząd opublikuje w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej szczegółowe informacje na temat elektronicznego przekazywania zgłoszeń, w tym na temat adresów oraz wszelkich niezbędnych ustaleń w zakresie ochrony informacji poufnych.”.

państwa EFTA ustanowiły jeden punkt kontaktowy dla celów przedkładania zgłoszeń elektronicznych i odnośnej korespondencji, 1c) Zdanie drugie ustępu czwartego załącznika I do decyzji nr 195/04/COL otrzymuje brzmienie:

PO KONSULTACJI z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa dokonanej pismem z dnia 30 listopada 2005 r. zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 29 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Zwane dalej Porozumieniem EOG. (2) Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. (1)

„Wypełniony formularz przekazywany jest Urzędowi przez przedstawicielstwo danego państwa EFTA przy Unii Europejskiej lub inny punkt kontaktowy ustanowiony przez państwo EFTA.”.

27.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/25

1d) W załączniku do decyzji nr 195/04/COL odniesienie do przedstawicielstwa danego państwa EFTA przy Unii Europejskiej lub jednostki koordynacyjnej EOG danego państwa EFTA, rozumieć należy jako odniesienie do przedstawicielstwa danego państwa EFTA przy Unii Europejskiej lub innego punktu kontaktowego ustanowionego przez państwo EFTA. 2) Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Islandii, Księstwa Lichtensteinu i Królestwa Norwegii. 3) Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po jej przyjęciu przez Urząd.

4) Autentyczny tekst decyzji został sporządzony w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2005 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Einar M. BULL Kurt JÄGER

Przewodniczący

Członek Kolegium

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 113 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L113 - 18 z 200627.4.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 194/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie odnośnych rynków produktów i usług sektora łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej zawartą w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L113 - 10 z 200627.4.2006

  Zalecenie Urząd Nadzoru EFTA nr 193/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie powiadomień, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

 • Dz. U. L113 - 6 z 200627.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1716) (1)

 • Dz. U. L113 - 4 z 200627.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L113 - 3 z 200627.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w kwietniu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L113 - 1 z 200627.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.