Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 113 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1716) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 113 POZ 6

Strona 1 z 3
L 113/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1716)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/306/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

rych przepisach dotyczących przewozu świń na niektórych obszarach Niemiec oraz pomiędzy tymi obszarami.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Należy zatem 2006/274/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

W Niemczech wystąpiły przypadki klasycznego pomoru świń. Decyzja Komisji 2006/274/WE z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (2) została przyjęta w celu utrzymania i przedłużenia okresu obowiązywania środków wprowadzonych przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (3). Z informacji epidemiologicznych, dostarczonych przez Niemcy wynika, że należy wprowadzić zmiany w niektó-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 W decyzji 2006/274/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Niemcy mogą zezwolić na:

(3)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 2) Dz.U. L 99 z 7.4.2006, str. 36. Decyzja zmieniona decyzją ( 2006/297/WE (Dz.U. L 108 z 21.4.2006, str. 31). (3) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona aktem przystąpienia z 2003 r.

a) transport świń przeznaczonych do uboju bezpośrednio do ubojni usytuowanych poza obszarem Niemiec, w celu natychmiastowego uboju, pod warunkiem że pojazdy używane do przewozu świń spełniają wymogi art. 6 ust. 2 lit. a), oraz że świnie te pochodzą z tego samego gospodarstwa, usytuowanego poza obszarami wymienionymi w załączniku I;

27.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/7

b) transport świń przeznaczonych do hodowli i do produkcji do gospodarstwa usytuowanego poza obszarem Niemiec, pod warunkiem że pojazdy używane do przewozu świń spełniają wymogi art. 6 ust. 2 lit. a) oraz że świnie te przez przynajmniej 45 dni, lub, jeżeli nie mają one jeszcze 45 dni, od chwili narodzin, przebywały w jednym gospodarstwie,

i) do ubojni świń przeznaczonych do natychmiastowego uboju, pod warunkiem, że świnie te pochodzą z jednego gospodarstwa;

i) które znajduje się poza obszarami wymienionymi w załączniku I;

ii) do gospodarstwa świń przeznaczonych do hodowli i do produkcji, pod warunkiem że świnie te przez przynajmniej 45 dni, lub, jeżeli nie mają one jeszcze 45 dni, od chwili narodzin, przebywały w jednym gospodarstwie:

ii) które nie przyjmowało żywych świń w okresie 45 dni poprzedzających bezpośrednio datę wysyłki świń;

— które nie przyjmowało żywych świń w okresie 45 dni poprzedzających bezpośrednio datę wysyłki świń, oraz

iii) w którym przeprowadzono z wynikiem negatywnym badania kliniczne zgodnie z rozdziałem IV (D) (2) załącznika do decyzji 2002/106/WE.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 113 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L113 - 24 z 200627.4.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 319/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian do decyzji Kolegium nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L113 - 18 z 200627.4.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 194/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie odnośnych rynków produktów i usług sektora łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej zawartą w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L113 - 10 z 200627.4.2006

  Zalecenie Urząd Nadzoru EFTA nr 193/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie powiadomień, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

 • Dz. U. L113 - 4 z 200627.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L113 - 3 z 200627.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w kwietniu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L113 - 1 z 200627.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.