Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 50

Tytuł:

Umowa o współpracy i pomocy między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a Unią Europejską

Data ogłoszenia:2006-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 50

Strona 1 z 6
L 115/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2006

UMOWA o współpracy i pomocy między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a Unią Europejską

MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ KARNY, zwany dalej „Trybunałem”, z jednej strony, oraz UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, reprezentowana przez Prezydencję Rady Unii Europejskiej, z drugiej strony, zwane dalej Stronami, ZWAŻYWSZY na zasadnicze znaczenie i priorytet, które należy nadać umocnieniu praworządności oraz poszanowaniu praw człowieka i prawa humanitarnego, jak również utrzymaniu pokoju i wzmocnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz z art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej, UWZGLĘDNIAJĄC, że zasady Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak również zasady funkcjonowania Trybunału są w pełni zgodne z zasadami i celami Unii Europejskiej, PODKREŚLAJĄC znaczenie wymiaru sprawiedliwości zgodnego z zasadami państwa prawa oraz z zasadami sprawiedliwości proceduralnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw oskarżonego przewidzianych w Statucie Rzymskim, UWZGLĘDNIAJĄC szczególną rolę pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu przed Trybunałem oraz potrzebę zastosowania specjalnych środków w celu zapewnienia im bezpieczeństwa i umożliwienia im efektywnego udziału w postępowaniu, zgodnie ze Statutem Rzymskim, PRZYPOMINAJĄC, że strategia bezpieczeństwa europejskiego, przyjęta przez Radę Europejską w dniu 12 grudnia 2003 r., wspiera porządek międzynarodowy opierający się na efektywnym multilateralizmie, MAJĄC NA UWADZE wspólne stanowisko Rady 2003/444/WPZiB z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak również plan działania Rady powstały na bazie wspomnianego wspólnego stanowiska oraz w szczególności kluczową rolę, jaką Międzynarodowy Trybunał Karny odgrywa w zapobieganiu poważnym przestępstwom podlegającym jego jurysdykcji oraz w ich zwalczaniu, ZWAŻYWSZY, że Unia Europejska zobowiązała się do wspierania skutecznego funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz zapewniania mu powszechnego poparcia poprzez promowanie przystąpienia możliwie jak największej liczby państw do Statutu Rzymskiego, PRZYPOMINAJĄC, że niniejsza Umowa musi być interpretowana w powiązaniu i zgodnie z Rzymskim Statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz z Regułami Procesowymi i Dowodowymi, PRZYPOMINAJĄC, że art. 87 ust. 6 Statutu Rzymskiego stanowi, iż Trybunał może zwrócić się do organizacji międzyrządowej o przekazanie informacji lub dokumentów oraz że Trybunał może zwrócić się również o inne formy współpracy i pomocy, które mogą zostać uzgodnione z tą organizacją i które są zgodne z jej kompetencjami i mandatem, ZWAŻYWSZY, że niniejsza Umowa dotyczy warunków współpracy i pomocy między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a Unią Europejską, a nie między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ZWAŻYWSZY, że w tym celu Międzynarodowy Trybunał Karny i Unia Europejska powinny osiągnąć porozumienie co do warunków współpracy i pomocy, stanowiące uzupełnienie wspólnego stanowiska 2003/444/WPZiB oraz planu działania UE powstałego na bazie tego stanowiska,


28.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/51

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 4 Obowiązek współpracy i udzielania pomocy

Artykuł 1 Cel Umowy Niniejsza Umowa, zawierana między Unią Europejską („UE”) a Międzynarodowym Trybunałem Karnym („Trybunałem”), zgodnie z postanowieniami odpowiednio Traktatu o Unii Europejskiej („Traktat o UE”) i Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego („Statut”), określa warunki współpracy i pomocy między UE i Trybunałem.

Mając na uwadze ułatwienie skutecznego wypełniania swych obowiązków, UE i Trybunał uzgadniają, że w odpowiednich przypadkach będą ze sobą blisko współpracować oraz konsultować się wzajemnie w dziedzinach będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu odpowiednich postanowień Traktatu o UE i Statutu. W celu ułatwienia wypełniania obowiązku współpracy i udzielania pomocy Strony zgadzają się nawiązać odpowiednie regularne kontakty pomiędzy Trybunałem a ośrodkiem współpracy z Trybunałem utworzonym przez UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 49 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy i pomocy między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a Unią Europejską

 • Dz. U. L115 - 46 z 200628.4.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2006/6)

 • Dz. U. L115 - 40 z 200628.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/407/WE w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1627)

 • Dz. U. L115 - 38 z 200628.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w zastosowaniu ołowiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1622) (1)

 • Dz. U. L115 - 37 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członków ze Słowacji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 36 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Niemiec zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 35 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Austrii zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 34 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L115 - 33 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L115 - 32 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L115 - 30 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L115 - 27 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L115 - 23 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 649/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L115 - 20 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L115 - 18 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych kwietnia 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L115 - 17 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L115 - 15 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L115 - 10 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L115 - 6 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych oraz rozporządzenie (WE) nr 884/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich i rejestrów prowadzonych w sektorze wina

 • Dz. U. L115 - 4 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidziane do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2006/2007

 • Dz. U. L115 - 2 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 1 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 640/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenia (EWG) nr 3181/78 oraz (EWG) nr 1736/79 dotyczące Europejskiego Systemu Walutowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.