Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych oraz rozporządzenie (WE) nr 884/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich i rejestrów prowadzonych w sektorze wina

Data ogłoszenia:2006-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 6

Strona 1 z 2
L 115/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 643/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych oraz rozporządzenie (WE) nr 884/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich i rejestrów prowadzonych w sektorze wina


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1622/2000 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 46 ust. 1 oraz jego art. 70 ust. 3,

1) dodaje się art. 15a w następującym brzmieniu: a także mając na uwadze, co następuje: „Artykuł 15a

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 (2) ustanawia w szczególności ograniczenia i określone warunki stosowania substancji, których użycie jest dozwolone na mocy rozporządzania (WE) nr 1493/1999. Ograniczenia użycia powyższych substancji określone są w załączniku IV. W związku z dołączeniem do listy praktyk enologicznych dozwolonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, kwasu L-askorbinowego i dwuwęglanu dimetylu, należy ustalić odpowiednie ograniczenia i warunki dla użycia tych substancji.

Dwuwęglan dimetylu Dodanie dwuwęglanu dimetylu, o którym mowa w załączniku IV ust. 3 lit. zc) do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, może być wykonane tylko w granicach ustalonych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia i jeśli spełnia wymogi określone w załączniku IXa do tego rozporządzenia.”;

2) załącznik IV zastępuje się tekstem znajdującym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

(2)

się

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2001 (3) ustanawia procedury dotyczące prowadzenia rejestrów przychodu i rozchodu, a w szczególności przewiduje oznaczenie pewnych operacji w rejestrach. Szczegółowe właściwości związane z dodaniem do win dwuwęglanu dimetylu wymagają odnotowania jego użycia w rejestrach.

3) tekst załącznika II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik IXa.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 884/2001.

Artykuł 2 W art. 14 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 884/2001 dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

zmie345 zmie188 zmie163

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L z 28.12.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1163/2005 (Dz.U. L z 20.7.2005, str. 3). (3) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 32. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 908/2004 (Dz.U. L z 30.4.2004, str. 56).

„— dodanie do win dwuwęglanu dimetylu (DMDC)”.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

28.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/7

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 115/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2006

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK IV Ograniczenia dotyczące stosowania niektórych substancji (artykuł 5 niniejszego rozporządzenia) Ograniczenia, które stosuje się do używania substancji, określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, zgodnie z warunkami tam ustanowionymi, są następujące:

Stosować ze świeżymi winogronami, moszczem gronowym, moszczem gronowym w trakcie fermentacji, moszczem gronowym w trakcie fermentacji otrzymanym z suszonych winogron, skoncentrowanym moszczem gronowym i młodym winem, którego fermentacja jeszcze się nie zakończyła Stosować z moszczem gronowym w trakcie fermentacji przeznaczonym do bezpośredniego spożycia przez ludzi w takiej postaci, winem nadającym się do produkcji wina stołowego, winem stołowym, winem musującym, winem musującym gazowanym, winem półmusującym, winem półmusującym gazowanym, winem likierowym i winami gatunkowymi produkowanymi w określonym regionie geograficznym (psr)

Substancja

Preparaty ze ścian komórkowych drożdży Ditlenek węgla Kwas L-askorbinowy

40 g/hl

40 g/hl Maksymalna zawartość w winie traktowanym w ten sposób: 2 g/l

250 mg/l

250 mg/l; maksymalna zawartość w winie obrabianym w ten sposób nie powinna przekroczyć 250 mg/l Maksymalna zawartość w winie obrabianym w ten sposób: 1 g/l 100 mg/l 1 g/hl, pod warunkiem że zawartość miedzi w produkcie obrabianym w ten sposób nie przekracza 1 mg/l

Kwas cytrynowy Kwas metawinowy Siarczan miedzi

Węgiel drzewny do użytku enologicznego Sole odżywcze: fosforan diamonowy lub siarczan amonowy Siarczyn amonu lub bisiarczyn amonu Czynniki wzrostowe: tiamina w postaci chlorowodorku Poliwinylopolipirolidon Winian wapnia Fitynian wapnia Lizozym Dwuwęglan dimetylu

100 g suchej wagi na hl 1 g/l (wyrażone w soli) (*) 0,2 g/l (wyrażone w soli) (*) 0,6 mg/l (wyrażone w tiaminie) 80 g/hl

100 g suchej wagi na hl 0,3 g/l (wyrażone w soli) do przygotowania wina musującego

0,6 mg/l (wyrażone w tiaminie) do przygotowania wina musującego 80 g/hl 200 g/hl 8 g/hl

500 mg/l (**)

500 mg/l (**) 200 mg/l; nie można wykryć pozostałości w winach wprowadzonych do obrotu

(*) Produkty te można również stosować w połączeniu, do ogólnego limitu 1 g/l bez uszczerbku dla limitu 0,2 g/l określonego powyżej. (**) Ilość łączna nie może przekroczyć granicy 500 mg/l, kiedy następuje dodanie do moszczu gronowego i wina.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 50 z 200628.4.2006

  Umowa o współpracy i pomocy między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a Unią Europejską

 • Dz. U. L115 - 49 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy i pomocy między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a Unią Europejską

 • Dz. U. L115 - 46 z 200628.4.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2006/6)

 • Dz. U. L115 - 40 z 200628.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/407/WE w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1627)

 • Dz. U. L115 - 38 z 200628.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w zastosowaniu ołowiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1622) (1)

 • Dz. U. L115 - 37 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członków ze Słowacji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 36 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Niemiec zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 35 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Austrii zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 34 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L115 - 33 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L115 - 32 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L115 - 30 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L115 - 27 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L115 - 23 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 649/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L115 - 20 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L115 - 18 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych kwietnia 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L115 - 17 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L115 - 15 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L115 - 10 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L115 - 4 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidziane do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2006/2007

 • Dz. U. L115 - 2 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 1 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 640/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenia (EWG) nr 3181/78 oraz (EWG) nr 1736/79 dotyczące Europejskiego Systemu Walutowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.