Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 117 POZ 1

Tytuł:

2006/305/WE:Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu UE-Norwegia z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-05-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 117 POZ 1

2.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-NORWEGIA z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2006/305/WE)

WSPÓLNY KOMITET, (5)

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii (1), zwaną dalej „Umową”, podpisaną w Brukseli dnia 14 maja 1973 r., w szczególności art. 38 jej Protokołu nr 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Umowy oraz w celu ułatwienia pracy użytkownikom i organom administracji celnej należy zatem włączyć do nowego tekstu Protokołu nr 3 wszystkie omawiane postanowienia,

(6)

Protokół nr 3 do Umowy przewiduje kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a Norwegią, Bułgarią, Islandią, Rumunią i Szwajcarią (łącznie z Liechtensteinem). Rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Bułgarii, Rumunii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną Partnerstwa eurośródziemnomorskiego, na podstawie deklaracji Barcelońskiej przyjętej na Konferencji eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27–28 listopada 1995 r. (2), w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej. Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki, oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia. Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja, powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji.

STANOWI CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 Protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z odpowiednimi wspólnymi deklaracjami. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

R. WRIGHT

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 171 z 27.6.1973, str. 2. (2) Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 117 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L117 - 2 z 20062.5.2006

    Protokół nr 3 dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.