Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozliczenia rachunków państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1750)

Data ogłoszenia:2006-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 20

Strona 1 z 4
L 118/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozliczenia rachunków państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1750) (2006/322/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)


Komisja sprawdziła przekazane informacje oraz powiadomiła państwa członkowskie przed dniem 31 marca 2006 r. o wynikach tej weryfikacji oraz niezbędnych poprawkach. Zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1663/95, decyzja w sprawie rozliczenia rachunków, określona w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 ustala, bez uszczerbku dla późniejszych decyzji podjętych zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia, kwotę wydatków poniesionych w każdym państwie członkowskim w ciągu danego roku budżetowego, która jest uznawana za podlegającą wpisaniu w ciężar Sekcji Gwarancji EFOGR na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 oraz redukcje i odroczenia zaliczek w danym roku budżetowym, łącznie z redukcjami, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 296/96. Zgodnie z art. 154 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4), wynik decyzji w sprawie rozliczenia, czyli każda rozbieżność, która może pojawić się między sumą wydatków zaksięgowanych w księgach rachunkowych w roku budżetowym zgodnie z art. 151 ust. 1 i art. 152 tego rozporządzenia oraz sumą wydatków uwzględnioną przez Komisję w decyzji w sprawie rozliczenia, jest księgowana w pojedynczym artykule jako dodatkowy wydatek lub jako redukcja wydatków. W odniesieniu do wydatków na rozwój obszarów wiejskich objętych art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 27/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. ustanawiającego przejściowe szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w odniesieniu do finansowania przez Sekcję Gwarancji EFORG rozwoju obszarów wiejskich na terytorium Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (5), wynik decyzji w sprawie rozliczenia należy odjąć od lub dodać do następnych płatności dokonywanych przez Komisję. W świetle dokonanych weryfikacji, roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych ksiąg rachunkowych w przypadku niektórych agencji płatniczych. Szczegóły dotyczące tych kwot zostały opisane w sprawozdaniu podsumowującym, które zostało przedstawione Komitetowi Funduszu łącznie z niniejszą decyzją.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3,

po konsultacji z Komitetem Funduszu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przekazanych przez państwa członkowskie wraz z wymaganymi informacjami, rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999, muszą zostać rozliczone. Rozliczenie obejmuje kompletność, dokładność i prawdziwość ksiąg rachunkowych przekazanych w świetle sprawozdań organów certyfikujących.

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 296/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (2), w roku budżetowym 2005 uwzględnia się wydatki poniesione przez państwa członkowskie od dnia 16 października 2004 r. do dnia 15 października 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 18 z 20063.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/710/WE, 2005/733/WE i 2005/758/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania w przypadku niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii, Turcji i Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1710) (1)

 • Dz. U. L118 - 8 z 20063.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie środków zgłoszonych przez Włochy na rzecz przemysłu wydawniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2215) (1)

 • Dz. U. L118 - 5 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2006 z dnia 2 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 maja 2006 r.

 • Dz. U. L118 - 4 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2006 z dnia 2 maja 2006 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999

 • Dz. U. L118 - 3 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2006 z dnia 2 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1980/2003 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do definicji i uaktualnionych definicji (1)

 • Dz. U. L118 - 1 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2006 z dnia 2 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.