Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2006 z dnia 2 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1980/2003 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do definicji i uaktualnionych definicji (1)

Data ogłoszenia:2006-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 3

3.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 676/2006 z dnia 2 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1980/2003 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do definicji i uaktualnionych definicji

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ponadto okazuje się, że niektóre nowe państwa członkowskie oraz kilka dotychczasowych państw członkowskich potrzebują dodatkowego czasu na dostarczenie wszystkich danych dotyczących dochodu brutto, jak wskazano w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1980/2003 (3). Dlatego rozporządzenie (WE) nr 1980/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

(4)

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 ustanawia wspólne ramy dla systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia, zawierających porównywalne i aktualne dane przekrojowe oraz dane dotyczące zmian w czasie dotyczących dochodu oraz poziomu i rozmieszczenia ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na poziomie krajowym i Unii Europejskiej. W konsekwencji przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 zostało zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1553/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) w celu dostosowania liczebności próby oraz aby zapewnić nowym państwom członkowskim czas na dostosowanie ich odpowiednich systemów do zharmonizowanych metod i definicji wykorzystywanych do zestawienia statystyk Wspólnoty.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ustęp 3 akapit pierwszy w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1980/2003 otrzymuje brzmienie: „W drodze odstępstwa od wymagań pkt 2, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Portugalia, Polska i Łotwa mogą nie dostarczać żadnych danych dotyczących dochodu brutto, począwszy od pierwszego roku działania systemu. Jednakże kraje te dostarczą wymienione dane tak szybko, jak to tylko możliwe i w każdym razie nie później niż w 2007 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1553/2005 (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 6). (2) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 6.

(3) Dz.U. L 298 z 17.11.2003, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 20 z 20063.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozliczenia rachunków państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1750)

 • Dz. U. L118 - 18 z 20063.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/710/WE, 2005/733/WE i 2005/758/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania w przypadku niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii, Turcji i Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1710) (1)

 • Dz. U. L118 - 8 z 20063.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie środków zgłoszonych przez Włochy na rzecz przemysłu wydawniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2215) (1)

 • Dz. U. L118 - 5 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2006 z dnia 2 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 maja 2006 r.

 • Dz. U. L118 - 4 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2006 z dnia 2 maja 2006 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999

 • Dz. U. L118 - 1 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2006 z dnia 2 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.